Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 58

L 369/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/853/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG, Komisja poinformowała listem z dnia 1 czerwca 2004 r. pozostałe Państwa Członkowskie o wniosku złożonym przez rząd Francji i Włoch, a listem z dnia 3 czerwca 2004 r. zawiadomiła Republikę Francuską i Republikę Włoską, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady (77/388/EWG) z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 27 dyrektywy 77/388/EWG, Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z Państw Członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od stosowania przepisów powyższej dyrektywy, w celu uproszczenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub unikania opodatkowania.

Pomiędzy Francją i Włochami przebiegają dwa tunele: Mont Blanc (Monte Bianco) i Fréjus. Granica pomiędzy tymi dwoma Państwami przebiega w tunelu, ale pobieranie w nim opłat byłoby niepraktyczne. Artykuł 3 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 77/388/EWG stanowi, że: „… »terytorium Państwa Członkowskiego« oznacza terytorium kraju określone w odniesieniu do każdego Państwa Członkowskiego …”. Z tego względu, zgodnie z obecnymi zasadami, opłata podlegająca opodatkowaniu powinna być uzależniona od długości tunelu należącego do każdego Państwa. Ze względu na koszt i uciążliwość umieszczenia punktu poboru opłat w każdym końcu tunelu przez obydwa Państwa Członkowskie w celu pobierania ich części opłat, opłaty pobierane są w całości przy wjeździe do tunelu. Każdy przejazd przez tunel powinien podlegać dwóm opłatom i dwóm różnym stawkom VAT: jednej na obszarze Francji i jednej na obszarze Włoch. Ponadto opłata podlegająca opodatkowaniu i VAT powinny następnie zostać podzielone pomiędzy te dwa Państwa Członkowskie. VAT jest dodatkowym czynnikiem komplikującym już skomplikowany mechanizm rekompensaty finansowej wynikający z dzielenia się kosztami zarządzania tunelu.

(2)

We wniosku przedłożonym Komisji i zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym Komisji dnia 24 marca 2004 r. rządy Francji i Włoch występują o pozwolenie na odstępstwo od stosowania art. 3 dyrektywy 77/388/EWG.

(5)

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

Celem odstępstwa, o które wystąpiły Francja i Włochy jest uzyskanie pozwolenia na odstępstwo od stosowania art. 3 dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do tunelu Mont Blanc (Monte Bianco) i tunelu Fréjus.

16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/59

(6)

W przypadku obydwu tuneli obydwa Państwa chcą uznać całą długość autostrady biegnącej przez tunel za obszar Państwa, z którego rozpoczyna się przejazd przez ten tunel. W wyniku tego francuski punkt poboru opłat nałoży francuski VAT na całą opłatę za wszystkie przejazdy zaczynające się po stronie francuskiej. Ten sam mechanizm zostanie zastosowany przez punkt włoski w przypadku wszystkich przejazdów zaczynających się po stronie włoskiej. Niniejsze odstępstwo odnosi się tylko do poboru opłat i stosowane jest w celu uproszczenia sposobu, w który kalkuluje i rozlicza się VAT. Nie ma ono wpływu na obszar Włoch i Francji objęty VAT w przypadku innych świadczeń. Proponowany środek ma na celu rozwiązanie problemów przedstawionych powyżej przez uproszczenie procedur płacenia podatku i ma naturę techniczną. Nie narusza zasobów własnych Komisji pochodzących z VAT ani nie wpływa na wysokość podatku należną w ostatnim etapie konsumpcji. Ze względu na istotę rozważanej sprawy, mającej na celu określenie obszaru VAT, który nie powinien ulec zmianie, odstępstwo powinno zostać przyznane na czas nieokreślony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 dyrektywy 77/388/EWG, Francja i Włochy zostają niniejszym upoważnione do uznania autostrady biegnącej wewnątrz tuneli Mont Blanc (Monte Bianco) i Fréjus, na całej jej długości, za część obszaru tego Państwa Członkowskiego, na terenie którego rozpoczyna się przejazd autostradą. Artykuł 2 Artykuł 1 stosuje się wyłącznie w przypadku opłat pobieranych w tunelach. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej i Republiki Włoskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

(7)

(8)

(9)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L369 - 73 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L369 - 65 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

 • Dz. U. L369 - 63 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 61 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 60 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 55 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L369 - 53 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L369 - 49 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dz. U. L369 - 26 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

 • Dz. U. L369 - 24 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dz. U. L369 - 18 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L369 - 14 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L369 - 13 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L369 - 11 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L369 - 5 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

 • Dz. U. L369 - 1 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.