Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2004-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 61

16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/61

DECYZJA RADY z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2004/855/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Obecnie istniejące odstępstwo zezwala Zjednoczonemu Królestwu na ograniczenie do 50 % prawa osoby wynajmującej lub biorącej w leasing do odliczenia podatku naliczanego od opłat za wynajem lub wzięcie w leasing samochodu pasażerskiego używanego do działalności gospodarczej, w przypadku gdy jest on również używany do celów osobistych. Pozwala ono również Zjednoczonemu Królestwu na nietraktowanie prywatnego użytku samochodu wynajętego lub wziętego w leasing przez podatnika do celów działalności gospodarczej jako usług świadczonych za wynagrodzeniem. Odstępstwo pozwala osobie wynajmującej lub biorącej w leasing na nieprowadzenie rejestru prywatnych przejazdów samochodami używanymi do działalności gospodarczej oraz na nierozliczanie podatku od przebiegu każdego samochodu wykonanego w celach prywatnych. Jest zatem środkiem upraszczającym, ale również ogranicza nadużycia wynikające z niewłaściwie prowadzonego rejestru. Okoliczności prawne i faktyczne, które usprawiedliwiły udzielenie zezwolenia na zastosowanie pierwotnego odstępstwa, nie uległy więc zmianie i w dalszym ciągu są uzasadnione. W świetle wniosków Komisji w sprawie wprowadzenia zmian do dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do ograniczeń prawa do odliczenia VAT właściwe jest przedłużenie okresu zezwolenia do momentu wejścia w życie odpowiednich zmian. Jednakże powyższe zezwolenie wygaśnie najpóźniej dnia 31 grudnia 2007 r., w przypadku gdy takie zmiany nie wejdą w życie do tej daty, umożliwiając dokonanie w danym momencie oceny konieczności odstępstwa w świetle dalszych dyskusji odnośnie do wniosków w Radzie. Rozszerzenie nie będzie miało wpływu na środki własne Wspólnot Europejskich należne z tytułu podatku od wartości dodanej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z Państw Członkowskich do wprowadzenia lub rozszerzenia stosowania specjalnych środków stanowiących odstępstwo od dyrektywy, o której mowa powyżej, w celu uproszczenia procedury poboru podatków oraz zapobieżenia niektórym rodzajom unikania lub uchylania się od obowiązków podatkowych.

(6)

(2)

Decyzją 95/252/WE (2) oraz decyzją 98/198/WE (3) Rada zezwoliła Zjednoczonemu Królestwu na zastosowanie odstępstwa od art. 7 i 17 dyrektywy 77/388/EWG.

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

W piśmie zarejestrowanym w Sekretariacie Generalnym Komisji dnia 14 czerwca 2004 r., a następnie przesłanym do wszystkich Państw Członkowskich w dniu 7 lipca 2004 r., rząd Zjednoczonego Królestwa wystąpił o rozszerzenie zastosowania odstępstwa, o którym mowa powyżej.

Artykuł 1 Artykuł 3 decyzji 98/198/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Niniejsze zezwolenie wygasa z dniem wejścia w życie przepisów wspólnotowych określających, jaki rodzaj wydatków związanych z motorowymi pojazdami kołowymi nie podlega całkowitemu odliczeniu podatku od wartości dodanej, a najpóźniej z dniem 31 grudnia 2007 r.”.

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35). (2) Dz.U. L 159 z 11.7.1995, str. 19. (3) Dz.U. L 76 z 13.3.1998, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/909/WE (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 49).

L 369/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L369 - 73 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L369 - 65 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

 • Dz. U. L369 - 63 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 60 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 58 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 55 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L369 - 53 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L369 - 49 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dz. U. L369 - 26 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

 • Dz. U. L369 - 24 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dz. U. L369 - 18 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L369 - 14 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L369 - 13 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L369 - 11 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L369 - 5 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

 • Dz. U. L369 - 1 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.