Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 65

Strona 1 z 3
16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/65

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/857/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1 i art. 16 w powiązaniu z art. 21a ust. 1 tiret pierwsze, uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3 lit. a, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia przejrzystości i harmonizacji kodów niektórych procesów obróbki zgodnie z tabelami w części II i III Załącznika do decyzji 97/222/WE konieczna jest zmiana i wyjaśnienie niektórych przypisów dotyczących pochodzenia świeżego mięsa. W opisie regionalizowanych terytoriów w części I Załącznika do decyzji 97/222/WE znajdują się nieaktualne odniesienia do aktów prawnych, które zostały uchylone i zastąpione przez nowe akty. Konieczne jest więc uaktualnienie wspomnianych odniesień. W związku z tym należy również zmienić odpowiednie kody terytoriów i procesów obróbki w części II Załącznika do decyzji 97/222/WE.

(3)

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić część I, II i IV Załącznika do decyzji 97/222/WE. Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji Komisji 97/222/WE wprowadza się następujące zmiany:

Decyzja Komisji 97/222/WE (4) ustala wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dopuszcza się przywóz produktów mięsnych.

1) część I Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika I do niniejszej decyzji;

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60). (3) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (4) Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/245/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 62).

2) część II Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika II do niniejszej decyzji;

3) część IV Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika III do niniejszej decyzji.

L 369/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2004

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 grudnia 2004 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

16.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/67

ZAŁĄCZNIK I „Opis regionalizowanych terytoriów ustanowionych dla państw wymienionych w części II oraz III

Terytorium Państwo Kod Wersja Opis terytorium

Argentyna

AR AR-1 AR-2 1/2004 1/2004 — —

Terytorium całego kraju Terytorium całego kraju oprócz prowincji Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego Prowincje Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego Terytorium całego kraju Zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami) Zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami) Terytorium całego kraju — Zgodnie z opisem w załączniku I do decyzji Komisji 94/984/WE (2) (z późniejszymi zmianami) Terytorium całego kraju zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami) Terytorium całego kraju 95/1 Tylko Malezja Zachodnia (część kraju na Półwyspie Malajskim)

Bułgaria

BG BG-1 BG-2

Brazylia

BR BR-1

Serbia i Czarnogóra Malezja

CS MY MY-1

(1) Dz.U. L 146 z 14.6.1976, str. 15. (2) Dz.U. L 378 z 31.12.1994, str. 11.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 369 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L369 - 73 z 200416.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiająca agencję wykonawczą o nazwie Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003

 • Dz. U. L369 - 63 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/746/WE zezwalającą Republice Francuskiej na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 61 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca art. 3 decyzji 98/198/WE zezwalającej Zjednoczonemu Królestwu na rozszerzenie stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 6 i 17 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 60 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/865/WE zezwalającą Królestwu Hiszpanii na stosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 58 z 200416.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Francuskiej i Republice Włoskiej na zastosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady (77/388/EWG) w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L369 - 55 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2142/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L369 - 53 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2141/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustalające skorygowaną prognozę produkcji bawełny nieodziarnionej i związaną z tym nową tymczasową obniżkę ceny orientacyjnej na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L369 - 49 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2140/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1245/2004 w odniesieniu do wniosków o licencje połowowe na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii

 • Dz. U. L369 - 26 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. dostosowujące i wykonujące rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 oraz zmieniające decyzję Komisji 2000/115/WE w celu organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w 2005 i 2007 r.

 • Dz. U. L369 - 24 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2138/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw mleka i śmietany dla Wysp Kanaryjskich

 • Dz. U. L369 - 18 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2137/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L369 - 14 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2136/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 872/2004 dotyczącego dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L369 - 13 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2135/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów krewetki północnej przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L369 - 11 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2134/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L369 - 5 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady 2004/2133/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku właściwych władz Państw Członkowskich w zakresie systematycznego stemplowania dokumentów podróży obywateli państw trzecich przy przekraczaniu przez nich zewnętrznych granic Państw Członkowskich oraz zmieniające w związku z tym przepisy Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen oraz Wspólny Podręcznik

 • Dz. U. L369 - 1 z 200416.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2132/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.