Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 371 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2166/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentów taryfowych na rok 2005 stosowanych w przywozie na terytorium Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2004-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 371 POZ 6

L 371/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2166/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dotyczące otwarcia kontyngentów taryfowych na rok 2005 stosowanych w przywozie na terytorium Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 2000/239/WE z dnia 13 marca 2000 r. dotyczącą zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie Protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (2), w szczególności jej art. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowy Kodeks Celny (4) określa zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi. Należy zapewnić, aby kontyngenty taryfowe otwarte na mocy niniejszego rozporządzenia były zarządzane zgodnie z tymi zasadami.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień Horyzontalnych Dotyczących Handlu Przetworzonymi Produktami Rolnymi, niewymienionymi w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kontyngenty taryfowe na przywóz na terytorium Wspólnoty przetworzonych produktów rolnych pochodzących ze Szwajcarii wymienionych w Załączniku zostają otwarte i zwolnione z należności celnych od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Na przywóz towarów wymienionych w tabeli 2 Załącznika, które przekraczają kontyngent zwolniony od opłat celnych, zostanie nałożone cło w wysokości 9,1 %. Artykuł 2 Wspólnotowe kontyngenty taryfowe określone w art. 1, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, są zarządzane przez Komisję. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Roczne kontyngenty taryfowe na niektóre przetworzone produkty rolne określone w porozumieniu w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie Protokołu 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (3), zwanym dalej „Porozumieniem”, powinny zostać otwarte na rok 2005. Roczny kontyngent dla towarów objętych kodami CN 2202 10 00 oraz ex 2202 90 10 ustanowiony w Porozumieniu został wyczerpany. W związku z powyższym, zgodnie z Porozumieniem, kontyngent na rok 2005 powinien zostać zwiększony o 10 %. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5). (2) Dz.U. L 76 z 25.3.2000, str. 11. (3) Dz.U. L 76 z 25.3.2000, str. 12.

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 341 z 31.12.2003, str. 1).

18.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 371/7

ZAŁĄCZNIK Tabela 1

Ilości na rok 2005 (waga netto) Stawka celna mająca zastosowanie

Numer seryjny

Kod CN

Opis

09.0911 09.0912

1302 20 10 2101 11 11

Substancje pektynowe, pektyny: suche

pektyniany

i

733 tony 2 263 tony

Zwolnione Zwolnione

Ekstrakty, esencje i koncentraty o zawartości suchej masy na bazie kawy wynoszącej 95 % masy lub więcej Ekstrakty, esencje i koncentraty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) Preparaty żywnościowe/inne niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi bądź zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczów mleka, 5 % sacharozy lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi

09.0913 09.0914

2101 20 20 2106 90 92

159 ton 1 309 ton (*)

Zwolnione Zwolnione

(*) Patrz: rozporządzenie Rady …/2004 ustanawiające pewne koncesje dla Konfederacji Szwajcarskiej w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla niektórych przetworzonych produktów rolnych. W związku z przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej 10 nowych Państw Członkowskich, do wyjściowego kontyngentu na rok 2004 dodaje się 280 ton.

Tabela 2

Stawka celna mająca zastosowanie dla kontyngentu Stawka celna mająca zastosowanie dla ilości przekraczającej kontyngent

Numer seryjny

Kod CN

Opis

Objętość na rok 2005

09.0916

2202 10 00

Wody, włączając wody mineralne i gazowane, które zawierają cukier lub inny środek słodzący lub smakowy Inne napoje bezalkoholowe zawierające cukier

ex 2202 90 10 (kod TARIC 10)

120 788 250 litrów

Zwolnione

9,1 %

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 371 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L371 - 52 z 200418.12.2004

  Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 (Dz.U. L 368 z 15.12.2004)

 • Dz. U. L371 - 50 z 200418.12.2004

  Decyzja nr 29/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L371 - 48 z 200418.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2002/463/WE przyjmująca program działań dla współpracy administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji (program ARGO)

 • Dz. U. L371 - 47 z 200418.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 13 grudnia 2004 r. zezwalająca Republice Austrii na zastosowanie środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L371 - 46 z 200418.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania dwóch członków Komitetu Regionów z Luksemburga oraz czterech zastępców członków ww. Komitetu z Luksemburga

 • Dz. U. L371 - 42 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 2181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2423/2001 (EBC/2001/13) w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych oraz rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2004/21)

 • Dz. U. L371 - 39 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2180/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 18 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L371 - 38 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2179/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 326. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L371 - 37 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2178/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 9. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L371 - 36 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2177/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 10. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L371 - 35 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2176/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie 73. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L371 - 33 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2175/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 154. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L371 - 31 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2174/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 154. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L371 - 28 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2173/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L371 - 26 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2172/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do zbiornikowców pojedynczokadłubowych (1)

 • Dz. U. L371 - 20 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2171/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiające reguły zarządzania i dystrybucji kontyngentów wyrobów włókienniczych ustanowionych na rok 2005 na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

 • Dz. U. L371 - 19 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2170/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2004/05, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L371 - 18 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2169/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L371 - 12 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2168/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 2037/93 z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L371 - 8 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2167/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1848/93 ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L371 - 3 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2165/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L371 - 1 z 200418.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2164/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.