Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 373 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

Data ogłoszenia:2004-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 373 POZ 1

Strona 1 z 3
21.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 4 tiret trzecie,

W komunikacie Komisji z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie wykorzystywania symbolu euro ustalono symbol (€) i wezwano wszystkich użytkowników tej waluty do wykorzystywania symbolu przy określaniu kwot pieniężnych denominowanych w euro.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

W komunikacie Komisji z dnia 22 października 2001 r. w sprawie ochrony praw autorskich projektów wspólnych stron monet euro (5) określono przepisy, które należy stosować w przypadku reprodukcji wspólnych stron monet euro.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Wizerunki monet euro zostały opublikowane przez Komisję 28 grudnia 2001 r. (6).

Dnia 1 stycznia 1999 r. euro stało się legalną walutą uczestniczących Państw Członkowskich, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 974/1998 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2), oraz tych państw trzecich, które zawarły porozumienie ze Wspólnotą w sprawie wprowadzenia euro, a mianowicie Monako, San Marino i Watykanu.

(7)

Obywatele mogą być skłonni uwierzyć, że medale i żetony, na których widnieją określenia „euro” lub „eurocent”, opatrzone symbolem euro lub wzorem podobnym do wspólnego awersu monety euro lub jednego z rewersów narodowych, mają status legalnego środka płatniczego w każdym z Państw Członkowskich, które przyjęły euro lub w uczestniczącym państwie trzecim.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1998 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (3) określiło podstawowe parametry monet euro. Po ich wprowadzeniu w styczniu 2002 r. monety euro znajdują się w obrocie w strefie euro jako jedyny legalny środek płatniczy w formie metalowej.

(8)

Istnieje narastające ryzyko, że medale i żetony o rozmiarach i właściwościach metalu podobnych do tych, jakimi charakteryzują się monety euro, mogą zostać bezprawnie wykorzystane w miejsce monet euro.

(3)

Zalecenie Komisji 2002/664/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro (4) zaleca, by unikać niektórych wzorów przy sprzedaży i produkcji, składowaniu, przywozie i dystrybucji, celem sprzedaży lub do innych celów handlowych medali i żetonów, których rozmiar jest zbliżony do rozmiaru monet euro.

(9)

Zatem odpowiednim jest, aby medale i żetony o wyglądzie, rozmiarach lub właściwościach metalu podobnych do tych, jakimi charakteryzują się monety euro, nie były sprzedawane, produkowane lub dystrybuowane celem sprzedaży lub w innych celach handlowych.

(1) Dz.U. C 134 z 12.5.2004, str. 11. (2) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2596/2000 (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2). 3) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 423/1999 (Dz.U. L 52 z 27.2.1999, str. 2). (4) Dz.U. L 225 z 22.8.2002, str. 34.

(10)

Każde Państwo Członkowskie wprowadza sankcje w odniesieniu do naruszeń, mając na celu osiągnięcie równoważnej ochrony euro przed medalami i żetonami podobnymi do euro na terenie całej Wspólnoty,

(5) Dz.U. C 318 z 13.11.2001, str. 3. (6) Dz.U. L 373 z 28.12.2001, str. 1.

L 373/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 3 Wyłączenia

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „euro” oznacza legalną walutę uczestniczących Państw Członkowskich, określonych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 974/98 oraz tych uczestniczących państw trzecich, które zawarły porozumienie ze Wspólnotą w sprawie wprowadzenia euro, zwanych dalej „uczestniczącymi państwami trzecimi”; b) „symbol euro” oznacza symbol przedstawiający euro (€), zgodnie z ilustracją i opisem zawartym w załączniku I; c) „medale i żetony” oznaczają przedmioty metalowe inne niż krążki przeznaczone do bicia monet, których wygląd i/lub właściwości techniczne są zbliżone do monet, ale które nie zostały emitowane na mocy krajowych przepisów prawa lub przepisów uczestniczących państw trzecich lub przepisów innych państw, i które w związku z tym nie są ani legalnym środkiem płatniczym ani walutą; d) „złoty”, „srebrny” i „platynowy” oznaczają stopy zawierające złoto, srebro lub platynę, których próba wagowa wyrażona w promilach wynosi odpowiednio co najmniej 375, 500 i 800.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 373 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L373 - 69 z 200421.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2004 r. dostosowująca Załącznik do dyrektywy Rady 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki w odniesieniu do wykazów państw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4723) (1)

 • Dz. U. L373 - 52 z 200421.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie uaktualnienia warunków przywozu i wzorów świadectw zdrowotnych dotyczących mięsa zwierząt łownych oraz mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4554) (1)

 • Dz. U. L373 - 45 z 200421.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L373 - 44 z 200421.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, uwzględniających rozszerzenie

 • Dz. U. L373 - 37 z 200421.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

 • Dz. U. L373 - 36 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2198/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L373 - 35 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2197/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L373 - 33 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L373 - 31 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2195/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L373 - 29 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2194/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L373 - 27 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2193/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L373 - 25 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2192/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L373 - 23 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2191/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L373 - 21 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2190/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

 • Dz. U. L373 - 20 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2189/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2005 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L373 - 18 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2188/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L373 - 16 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2187/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000, wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L373 - 14 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L373 - 10 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiające kontyngent taryfowy na 2005 r. stosowany przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L373 - 8 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2184/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L373 - 7 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. rozszerzające na nieuczestniczące Państwa Członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.