Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 374 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2202/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na rok 2005 na owce, kozy, mięso baranie i kozie

Data ogłoszenia:2004-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 374 POZ 31

Strona 1 z 4
22.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 374/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2202/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na rok 2005 na owce, kozy, mięso baranie i kozie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1329/2003 z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 992/95 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii (4) przyznano dodatkowe dwustronne koncesje handlowe dotyczące produktów rolnych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków mięsa baraniego i koziego (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1,

(4)

Niektóre kontyngenty taryfowe na produkty z mięsa baraniego i koziego zostały przyznane państwom AKP na mocy Porozumienia z Cotonou (5).

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowe kontyngenty taryfowe na mięso baranie i kozie powinny zostać otwarte na rok 2005. Należności celne i ilości, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2529/2001, należy ustalić zgodnie z odpowiednimi umowami międzynarodowymi obowiązującymi w 2005 r.

Niektóre kontyngenty zostały określone na okres od dnia 1 lipca roku n do dnia 30 czerwca roku n+1. Ponieważ na mocy niniejszego rozporządzenia zarządzanie przywozem odbywa się w skali roku kalendarzowego, w przypadku tych kontyngentów odpowiednie wielkości do ustalenia na rok kalendarzowy 2005 stanowią sumę połowy wielkości ustalonej na okres od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. i połowy wielkości przypadającej na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

(6)

(2)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 312/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w Układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (2) przewidziano dodatkowy dwustronny kontyngent taryfowy 2 000 ton, podwyższany rocznie o 10 % pierwotnej ilości, który zostanie otworzony na produkty objęte kodem 0204 od dnia 1 lutego 2003 r. Kontyngent ten został dodany do kontyngentu GATT/WTO dla Chile. W 2005 r. oba kontyngenty powinny nadal być zarządzane w ten sam sposób. Ponadto w czasie przyznawania tego kontyngentu na 2004 r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2233/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. otwierającym wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2004 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego (3), pojawił się błąd w obliczeniach, w wyniku którego przyznano ilość 5 183 ton zamiast 5 200 ton. W związku z tym pozostałe 17 ton należy dodać do ilości dostępnej na rok 2005.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wspólnotowych kontyngentów taryfowych należy ustalić wagę równoważnych tusz. Ponadto w związku z tym, że niektóre kontyngenty taryfowe przewidują możliwość przywozu żywych zwierząt lub ich mięsa, należy stosować współczynnik konwersji.

(7)

W 2004 r. doświadczenia w zakresie stosowania systemu zarządzania kontyngentami taryfowymi na mięso baranie i kozie zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy” są pozytywne. W związku z tym, w drodze odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1439/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3013/89 w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów sektora mięsa baraniego i koziego (6), kontyngenty na te produkty powinny być zarządzane zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2529/2001. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, 308b, 308c ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 374 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L374 - 73 z 200422.12.2004

  Decyzja nr 30/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L374 - 72 z 200422.12.2004

  Decyzji Rady z dnia 13 grudnia 2004 dotyczącej mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Austrii

 • Dz. U. L374 - 64 z 200422.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/115/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów (1)

 • Dz. U. L374 - 61 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2215/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L374 - 59 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2005 r.

 • Dz. U. L374 - 57 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2213/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L374 - 55 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2212/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L374 - 53 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2211/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L374 - 51 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2210/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L374 - 49 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2209/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudnia 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L374 - 48 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2208/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L374 - 47 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2207/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L374 - 44 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2206/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L374 - 42 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2205/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L374 - 40 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L374 - 36 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2203/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L374 - 29 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2201/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L374 - 1 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 oraz (WE) nr 3285/94 w odniesieniu do wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.