Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 1

Strona 1 z 2
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

austriackie w ramach limitu ich krajowej ilości referencyjnej dla dwunastomiesięcznego okresu 1999/2000 ustalonego w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3950/92 z dnia 28 września 1992 r. ustanawiającego dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (5) oraz w ramach limitu pułapów budżetowych przewidzianych w art. 96 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003. Zarówno ilość referencyjna jak i pułapy zostały obliczone dla Austrii bez uwzględnienia indywidualnych ilości referencyjnych dla Kleinwalsertal (gmina Mittelberg) oraz gminy Jungholz. Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia (WE) 1782/2003 zapewnia włączenie płatności mlecznych do jednolitego systemu płatności przewidzianego w wymienionym rozporządzeniu w 2007 r. Artykuł 62 tego samego rozporządzenia zezwala jednakże Państwom Członkowskim na przewidywanie włączenia takich płatności od 2005 r. Włączenie premii mlecznej jest spodziewane w Niemczech od 2005 r., podczas gdy w Austrii będzie ono miało miejsce w późniejszym okresie. Aby umożliwić praktyczne i poprawne zarządzanie premią mleczną oraz zapewnić włączenie jej do systemu jednolitej płatności, rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 powinno zostać zmienione w taki sposób aby ilości referencyjne oraz pułapy budżetowe dla Niemiec i Austrii, określone w art. 95 ust. 4 oraz 96 ust. 2, uwzględniały ilości referencyjne dla mleka producentów z zainteresowanych regionów. W konsekwencji należy również wprowadzić zmiany w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych w celu przeliczenia referencyjnych ilości zainteresowanych producentów na austriackie ilości referencyjne począwszy do roku 2004/05 odnoszącego się do kwoty mlecznej. W odniesieniu do płatności należnych w 2004 r., biorąc pod uwagę, iż data składania wniosków już upłynęła, właściwym jest ustanowienie odstępstwa od art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 umożliwiając Niemcom wypłatę premii dla rolników znajdujących się w austriackim Kleinwalsertal (gmina Mittelberg) oraz w gminie Jungholz,

a także mając na uwadze, co następuje: Ze względu na położenie geograficzne Kleinwalsertal (gmina Mittelberg) oraz gminy Jungholz, które znajdują się na terytorium Austrii a dostępne są wyłącznie drogą prowadzącą z Niemiec, mleko ich producentów było dostarczane niemieckim nabywcom.

(5) (2)

(1)

Od chwili gdy rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (2), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 856/84 (3), wprowadziło wspólnotowy systemu kwoty mlecznej, mleko wprowadzane do obrotu przez wymienionych producentów było brane pod uwagę podczas ustalania niemieckich ilości referencyjnych w odniesieniu do mleka. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 (4) wprowadziło bezpośrednią płatność w sektorze mleczarskim począwszy od roku kalendarzowego 2004. Wymienione płatności są oparte na indywidualnych ilościach referencyjnych zainteresowanych producentów, które są zarządzane przez Niemcy, podczas gdy zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, płatności dotyczące premii mlecznej powinny być dokonywane przez władze

(3)

(6)

(1) Opinia wydana dnia 14.12.2004 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13. Rozporządzenie uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1255/1999 (Dz. U. L 160 z 26.6.1999, str. 48). (3) Dz.U. L 90 z 1.4.1984, str. 10. (4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

 • Dz. U. L375 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 28 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 20 z 200423.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 12 z 200423.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

 • Dz. U. L375 - 9 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.