Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 12

Strona 1 z 8
L 375/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

DYREKTYWA RADY 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 akapit pierwszy pkt. 3 lit. a) i pkt. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8) (7)

szkolenia zawodowego. Wspieranie gotowości obywateli państw trzecich do przyjazdu na terytorium Wspólnoty w celu odbywania studiów jest kluczowym elementem tej strategii. Zbliżenie ustawodawstw krajowych Państw Członkowskich w zakresie warunków wjazdu i pobytu jest jej częścią.

Migracja w celach określonych w niniejszej dyrektywie, mająca z definicji charakter tymczasowy i niezależny od sytuacji rynkowej w kraju przyjmującym, jest korzystne zarówno dla zainteresowanych migrantów i ich kraju pochodzenia, jak i przyjmującego Państwa Członkowskiego oraz pomaga wspierać lepsze wzajemne zrozumienie między kulturami.

W celu stopniowego ustanowienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Traktat przewiduje środki, które należy przyjąć w dziedzinach azylu, imigracji i ochrony praw obywateli państw trzecich. Traktat przewiduje, że Rada przyjmuje środki dotyczące polityki imigracyjnej odnoszące się do warunków wjazdu i pobytu oraz norm dotyczących procedur wydawania przez Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych. Rada Europejska na specjalnym posiedzeniu w Tampere w dniach 15-16 października 1999 r. uznała potrzebę zbliżenia ustawodawstw krajowych w zakresie warunków przyjmowania i pobytu obywateli państw trzecich i zwróciła się do Rady o szybkie przyjęcie decyzji w oparciu o wnioski Komisji. Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Państwa Członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy niniejszej dyrektywy bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Jednym z celów działania Wspólnoty w dziedzinie edukacji jest promowanie Europy jako całości jako uznanego światowego centrum w zakresie studiów wyższych i

Termin „przyjmowanie” obejmuje wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celach określonych w niniejszej dyrektywie.

(9)

(2)

Nowe przepisy wspólnotowe opierają się na definicjach pojęć: student, stażysta, instytucja edukacyjna i wolontariusz, które są już stosowane w prawie wspólnotowym, w szczególności w różnych programach wspólnotowych mających na celu wspieranie mobilności określonych osób (Sokrates, Wolontariat Europejski itp.).

(3)

(10)

Państwa Członkowskie powinny, zgodnie z ich przepisami krajowymi, określić czas trwania i inne warunki dotyczące kursów przygotowawczych dla studentów objętych niniejszą dyrektywą.

(4)

(11)

(5)

Obywatele państw trzecich należący do kategorii stażystów nie pobierających wynagrodzenia i wolontariuszy, którzy, z racji wykonywanych działań lub rodzaju otrzymywanego zwrotu kosztów lub wynagrodzenia, są uznawani zgodnie z przepisami krajowymi za pracowników, nie są objęci niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie decydują o przyjmowaniu obywateli państw trzecich, którzy zamierzają odbywać specjalistyczne studia medyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

 • Dz. U. L375 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 28 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 20 z 200423.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 9 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L375 - 1 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.