Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 20

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 20

Strona 1 z 6
L 375/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

oraz

RZĄD CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

ZWAŻYWSZY na znaczenie stosunków handlowych między Wspólnotą Europejską a Chinami oraz pragnąc przyczynić się do harmonijnego rozwoju tych stosunków we wspólnym interesie Umawiających się Stron, WIERZĄC, że rozwijanie współpracy celnej jest niezbędne do osiągnięcia tego celu, BIORĄC POD UWAGĘ rozwój współpracy w dziedzinie procedur celnych między Umawiającymi się Stronami, ZWAŻYWSZY na to, że działania sprzeczne z przepisami celnymi, w tym naruszanie praw własności intelektualnej, szkodzą interesom ekonomicznym, podatkowym i handlowym Umawiających się Stron, a także uznając znaczenie dokładnego ustalania wysokości ceł i innych podatków, w szczególności właściwego stosowania przepisów dotyczących wartości celnej, pochodzenia i klasyfikacji taryfowej, PRZEKONANI, że współpraca między właściwymi organami administracyjnymi może przyczynić się do

skutecznego przeciwdziałania takim przypadkom,

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązania wynikające z konwencji międzynarodowych, które zostały już przyjęte

przez Umawiające się Strony lub które są przez nie stosowane, jak również działania Międzynarodowej Organizacji Handlu dotyczące spraw celnych,

ZWAŻYWSZY na postanowienia Umowy w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej między Europejską

Wspólnotą Gospodarczą i Chińską Republiką Ludową, podpisanej w roku 1985,

POSTANOWILI, CO NASTĘPUJE:

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

wiednie służby Komisji Wspólnot Europejskich odpowiedzialne za sprawy celne oraz organy celne Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej;

Artykuł 1 Definicje Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: c) „organie wnioskującym”, rozumie się przez to właściwy organ celny wyznaczony w tym celu przez jedną z Umawiających się Stron, który występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy administracyjnej na podstawie niniejszej Umowy;

a) „przepisach celnych”, rozumie się przez to wszelkie przepisy ustawowe i wykonawcze oraz inne wiążące prawnie akty Wspólnoty Europejskiej lub Chińskiej Republiki Ludowej, regulujące przywóz, wywóz i tranzyt towarów oraz objęcie ich innymi procedurami celnymi, w tym zakazy, ograniczenia oraz kontrole;

d) „organie otrzymującym wniosek”, rozumie się przez to właściwy organ celny wyznaczony w tym celu przez jedną z Umawiających się Stron, który otrzymuje wniosek o udzielenie pomocy administracyjnej na podstawie niniejszej Umowy;

b) „organie celnym”, rozumie się przez to w Chińskiej Republice Ludowej – Generalną Administrację Celną Chińskiej Republiki Ludowej, a we Wspólnocie Europejskiej – odpo-

e) „danych osobowych”, rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej;

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/21

f) „naruszeniu przepisów celnych”, rozumie się przez to wszelkie naruszenia lub usiłowanie naruszenia przepisów celnych; g) „osobie”, rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną; h) „informacjach”, rozumie się przez to dane, zarówno przetworzone albo przeanalizowane, jak i nie, dokumenty, sprawozdania oraz wszelkie inne informacje w jakiejkolwiek postaci, w tym również elektronicznej, jak również ich poświadczone za zgodność lub uwierzytelnione kopie. Artykuł 2 Terytorialny zakres stosowania Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, na terytorium celnym Chińskiej Republiki Ludowej oraz, z drugiej strony, na terytorium, na którym stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską na warunkach określonych w tym Traktacie. Artykuł 3 Przyszłe działania Umawiające się Strony mogą, w drodze wzajemnego porozumienia, rozszerzyć niniejszą Umowę w celu wzmocnienia i uzupełnienia współpracy celnej, zgodnie z ich własnymi przepisami celnymi, w drodze porozumień dotyczących poszczególnych sektorów lub spraw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

 • Dz. U. L375 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 28 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 12 z 200423.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

 • Dz. U. L375 - 9 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L375 - 1 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.