Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 28

L 375/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (*) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388) (2004/891/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Médoc standardowej ochrony zgodnej z wymogami ochrony ustanowionymi na mocy Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) dla oznaczeń geograficznych win.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w dziedzinie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia poszanowania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, szczególnie tych ustanowionych pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(4)

Komisja uznała, że skarga zawiera fakty wystarczające do wszczęcia procedury kontrolnej. Stosowne zawiadomienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2).

(5)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dochodzenie potwierdziło zasadność zawartego w skardze twierdzenia, że poprawka C-57 do kanadyjskiej ustawy o znakach handlowych narusza art. 23.1 i 23.2 jak również art. 24.3 (tak zwaną klauzulę „martwego punktu”) porozumienia TRIPS i że przepisy art. 24.6 tego porozumienia nie mogą stanowić uzasadnienia dla takich naruszeń przepisów.

(1)

Dnia 6 grudnia 2001 r. Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) złożyła skargę zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 (zwanego dalej „rozporządzeniem”).

(6)

W toku procedury kontrolnej stwierdzono również, że poprawka C-57 stwarza zagrożenie powstania niekorzystnych skutków w handlu dla podmiotu wnoszącego skargę w rozumieniu art. 2 ust. 4 i art. 10 ust. 4 rozporządzenia.

(2)

CIVB twierdziła, że sprzedaż win Bordeaux i Médoc ze Wspólnoty do Kanady napotyka szereg przeszkód w handlu w rozumieniu art. 2 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia, tzn. „praktyki handlowe przyjęte lub utrzymywane przez państwo trzecie, w stosunku do której zasady handlu międzynarodowego ustanawiają prawo do wszczęcia postępowania”.

(7)

Dnia 12 lutego 2003 r. Komitet Doradczy ustanowiony wymienionym rozporządzeniem rozpatrzył sprawozdanie końcowe z procedury kontrolnej.

(3)

Rzekoma przeszkoda w handlu wynikała z poprawki C-57 do kanadyjskiej ustawy o znakach handlowych, która pozbawiła oznaczeń geograficznych Bordeaux i

(8)

(*) Uchyla i zastępuje decyzję Komisji 2004/806/WE (Dz.U. L 354 z 30.11.2004, str. 30). (1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 71. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 356/95 (Dz.U. L 41 z 23.2.1995, str. 3).

Dnia 24 kwietnia 2003 r. Komisja zainicjowała zawarcie dwustronnego porozumienia z Kanadą w sprawie handlu winem i napojami spirytusowymi, które, wchodząc w życie, definitywnie usunęłoby nazwy wymienione w Kanadzie jako „nazwy własne”, w tym „Bordeaux”, „Médoc” i „Medoc”.

(2) Dz.U. C 124 z 25.5.2002, str. 6.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/29

(9)

Dnia 9 lipca 2003 r. Komisja postanowiła zawiesić (1) procedurę kontrolną mając na względzie jej jak najszybsze zakończenie bezpośrednio po usunięciu przez Kanadę wspomnianych nazw z listy nazw własnych wprowadzonej poprawką C-57.

(12)

Właściwym jest zakończenie procedury kontrolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

(10)

Dnia 30 lipca 2003 r. Rada poparła w imieniu Wspólnoty Europejskiej zawarcie dwustronnego porozumienia z Kanadą w sprawie handlu winem i napojami spirytusowymi (2). Dnia 1 czerwca 2004 r. wspomniane porozumienie dwustronne weszło w życie (3).

Niniejszym zakończona zostaje procedura kontrolna dotycząca przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r.

(11)

Poprzez wprowadzenie akapitów korygujących 3 i 4 do sekcji 11.18 ustawy o znakach handlowych (4) Kanada usunęła Bordeaux, Médoc i Medoc z listy nazw własnych wprowadzonej poprawką C-57.

W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 170 z 9.7.2003, str. 29. (2) Dz.U. L 35 z 6.2.2004, str. 1. (3) Artykuł 41 porozumienia dwustronnego stanowi, że: „Niniejsze porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony wymienią noty dyplomatyczne potwierdzające zakończenie właściwych im procedur niezbędnych do wprowadzenia w życie tego porozumienia.” Nota dyplomatyczna WE została dostarczona w dniu 16 września 2003 r., natomiast Kanada dostarczyła swoją odpowiedź w dniu 26 kwietnia 2004 r. 4) Departament Przemysłu opublikował akapity korygujące 3 i 4 do sekcji ( 11.18 ustawy o znakach handlowych w części II Canada Gazette z dnia 5 maja 2004 r. Zmiana obowiązuje od dnia jej zarejestrowania, to jest 22 kwietnia 2004 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

 • Dz. U. L375 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 20 z 200423.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 12 z 200423.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

 • Dz. U. L375 - 9 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L375 - 1 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.