Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 31

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/893/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Łotwa powinna działać jako koordynator w celu zapewnienia, by całkowita ilość materiału siewnego objęta zezwoleniami zgodnie z niniejszą decyzją nie przekraczała maksymalnej ilości przewidzianej w niniejszej decyzji.

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 17,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Na Łotwie dostępna ilość materiału siewnego ozimych odmian żyta (Secale cereale) odpowiadającego krajowym warunkom klimatycznym i spełniającego wymogi dotyczące obecności szkodliwego organizmu Claviceps purpurea zawarte w dyrektywie 66/402/EWG, jest zbyt mała i dlatego niewystarczająca by zaspokoić potrzeby tego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 1 Zezwala się na obrót we Wspólnocie materiałem siewnym żyta ozimego niespełniającym wymogów w zakresie obecności organizmu szkodliwego Claviceps purpurea ustanowionych w dyrektywie 66/402/EWG, w okresie upływającym z dniem 30 listopada 2004 r., zgodnie z warunkami wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzji i z zastrzeżeniem następujących warunków:

(2)

Nie jest możliwe zaspokojenie popytu na materiał siewny tych gatunków w sposób zadowalający materiałem siewnym z innych Państw Członkowskich lub z państw trzecich, spełniającym wszystkie wymagania ustanowione w dyrektywie 66/402/EWG.

(3)

W związku z tym należy upoważnić Łotwę do zezwalania na obrót materiałem siewnym tego gatunku przy zastosowaniu mniej rygorystycznych wymagań przez okres upływający z dniem 30 listopada 2004 r.

a) maksymalna liczba sclerotia lub fragmentów sclerotia Claviceps purpurea w próbie o wadze 500 g nasion kategorii „elitarny materiał siewny” lub „kwalifikowany materiał siewny” wynosi 15;

(4)

Ponadto, inne Państwa Członkowskie, niezależnie od tego czy nasiona zostały zebrane w jednym z Państw Członkowskich czy w państwie trzecim objętym decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (2), które są w stanie zaopatrywać Łotwę w materiał siewny tych gatunków, powinny zostać upoważnione do zezwalania na obrót takim materiałem siewnym.

b) etykieta urzędowa podaje liczbę sclerotia lub fragmentów sclerotia Claviceps purpurea stwierdzoną na podstawie badania urzędowego przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1.pkt E lit. d) dyrektywy 66/402/EWG;

c) nasiona zostały uprzednio wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/403/WE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 23).

Każdy dostawca materiału siewnego, który zamierza wprowadzić do obrotu nasiona określone w art. 1 składa wniosek w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę.

L 375/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

Zainteresowane Państwo Członkowskie zezwala dostawcy na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, chyba że:

a) istnieją dostateczne dowody by wątpić, że dostawca jest w stanie wprowadzić do obrotu ilość materiału siewnego objętą jego wnioskiem o zezwolenie, lub

Każde Państwo Członkowskie otrzymujące wniosek na mocy art. 2 niezwłocznie powiadamia koordynujące Państwo Członkowskie o ilości objętej tym wnioskiem. Koordynujące Państwo Członkowskie niezwłocznie informuje powiadamiające Państwo Członkowskie, czy udzielenie zezwolenia może spowodować przekroczenie ilości maksymalnej. Artykuł 4 Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i inne Państwa Członkowskie o ilościach, w odniesieniu do których wydały zezwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z niniejszą decyzją. Artykuł 5

b) całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu zgodnie z przedmiotowym odstępstwem przekroczyłaby ilość maksymalną wymienioną w Załączniku.

Artykuł 3 Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy administracyjnej w wykonywaniu niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji,

Markos KYPRIANOU

Łotwa działa jako koordynujące Państwo Członkowskie w celu zapewnienia, by całkowita ilość objęta zezwoleniami nie przekroczyła ilości maksymalnej wymienionej w Załączniku.

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Gatunek

Odmiana

Maksymalna ilość (w tonach)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 28 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 20 z 200423.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 12 z 200423.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

 • Dz. U. L375 - 9 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L375 - 1 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.