Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 33

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/894/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z 14 czerwca 1966 r w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 17, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zezwala się na obrót we Wspólnocie materiałem siewnym pszenicy ozimej niespełniającym minimalnych wymogów w zakresie zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie 66/402/EWG w okresie upływającym z dniem 30 listopada 2004 r., zgodnie z warunkami wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzji i z zastrzeżeniem następujących warunków:

W Danii dostępna ilość materiału siewnego odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum) odpowiadającego krajowym warunkom klimatycznym i spełniającego wymogi dotyczące siły kiełkowania zawarte w dyrektywie 66/402/EWG, jest zbyt mała i dlatego niewystarczająca by zaspokoić potrzeby tego Państwa Członkowskiego. Nie jest możliwe zaspokojenie popytu na materiał siewny tych gatunków w sposób zadowalający materiałem siewnym z innych Państw Członkowskich lub z państw trzecich, spełniającym wszystkie wymagania ustanowione w dyrektywie 66/402/EWG. W związku z tym należy upoważnić Danię do zezwalania na obrót materiałem siewnym tego gatunku przy zastosowaniu mniej rygorystycznych wymagań przez okres upływający z dniem 30 listopada 2004 r. Ponadto, inne Państwa Członkowskie, niezależnie od tego czy nasiona zostały zebrane w jednym z Państw Członkowskich, czy w państwie trzecim objętym decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (2), które są w stanie zaopatrywać Danię w materiał siewny tych gatunków, powinny zostać upoważnione do zezwalania na obrót takim materiałem siewnym. Dania powinna działać jako koordynator w celu zapewnienia, by całkowita ilość materiału siewnego objęta zezwoleniami zgodnie niniejszą decyzja nie przekraczała maksymalnej ilości przewidzianej w niniejszej decyzji.

(2)

a) zdolność kiełkowania wynosi co najmniej 75 % czystych nasion;

b) etykieta urzędowa podaje kiełkowanie stwierdzone na podstawie badania urzędowego przeprowadzonego zgodnie z art. 2 pkt F lit. d) oraz art. 2 pkt G lit. d) dyrektywy 66/402/EWG;

(3)

c) nasiona zostały uprzednio wprowadzone do obrotu zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

(4)

Artykuł 2 Każdy dostawca materiału siewnego, który zamierza wprowadzić do obrotu nasiona określone w art. 1 składa wniosek w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę.

Zainteresowane Państwo Członkowskie zezwala dostawcy naprowadzenie do obrotu materiału siewnego, chyba że:

(5)

a) istnieją dostateczne dowody by wątpić, że dostawca jest w stanie wprowadzić do obrotu ilość materiału siewnego objętą jego wnioskiem o zezwolenie; lub

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/403/WE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 23).

b) całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu zgodnie z przedmiotowym odstępstwem przekroczyłaby ilość maksymalną wymienioną w Załączniku.

L 375/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

Artykuł 3 Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy administracyjnej w wykonywaniu niniejszej decyzji.

Artykuł 4 Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i inne Państwa Członkowskie o ilościach, w odniesieniu do których wydały zezwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z niniejszą decyzją. Artykuł 5 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Dania działa jako koordynujące Państwo Członkowskie w celu zapewnienia, by całkowita ilość objęta zezwoleniami nie przekroczyła ilości maksymalnej wymienionej w Załączniku.

Każde Państwo Członkowskie otrzymujące wniosek na mocy art. 2 niezwłocznie powiadamia koordynujące Państwo Członkowskie o ilości objętej tym wnioskiem. Koordynujące Państwo Członkowskie niezwłocznie informuje powiadamiające Państwo Członkowskie, czy udzielenie zezwolenia może spowodować przekroczenie ilości maksymalnej.

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Gatunek Odmiana Maksymalna ilość (w tonach)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 28 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 20 z 200423.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 12 z 200423.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

 • Dz. U. L375 - 9 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L375 - 1 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.