Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 9

Strona 1 z 2
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 375/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2221/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 30,

W celu zaradzenia takiej sytuacji, właściwe jest zastosowanie połączenia trzech kryteriów, o których mowa w pierwszym akapicie art. 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, biorąc pod uwagę ustanowione środki przejściowe. Zgodnie z lit. a) i b) tego akapitu, pozwolenia powinny być przyznawane na zasadach preferencyjnych wnioskodawcom, którzy wcześniej prowadzili wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, których wyznaczonymi importerami są spółki zależne i którzy w przeszłości dokonali wywozu określonej ilości tego produktu do danego miejsca przeznaczenia. Ponadto należy zastosować współczynnik redukcji zgodnie z lit. c) tego akapitu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1847/2004 (2) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2005 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT.

W przypadku grup produktów i kontyngentów, dla których złożone wnioski dotyczą ilości mniejszych niż dostępne, właściwym jest, zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 174/1999, przydzielenie pozostałych ilości wnioskodawcom, proporcjonalnie do tych, o które się ubiegali. Przydział dalszych ilości powinien być uzależniony od złożenia wniosku oraz wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowany podmiot.

(2)

Artykuł 20 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (3) określa kryteria stosowane w przyznawaniu pozwoleń tymczasowych, jeżeli wnioski o przyznanie pozwolenia dotyczą ilości produktów przekraczających jeden z odpowiednich kontyngentów na dany rok. Artykuł 20 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 ustanawia również środki przejściowe dotyczące tych kryteriów na rok 2005 w związku z rozszerzeniem Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r.

(6)

Biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe we wdrożeniu tej procedury, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1874/2004, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Zapotrzebowanie na pozwolenia na wywóz w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów wykazuje stały przyrost i często zdecydowanie przekracza dostępne ilości. Może to prowadzić do znacznego obniżenia ilości przydzielanej wnioskodawcy, ograniczając w ten sposób skuteczność systemu. Ponadto jeżeli ilości przydzielane każdemu podmiotowi są małe, doświadczenie wykazało, że istnieje ryzyko, że w takich okolicznościach podmiot może nie dopełnić obowiązku wywozu, co wiąże się z utratą zabezpieczenia.

Artykuł 1 1. Wnioski o przyznanie tymczasowych pozwoleń na wywóz, złożone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1847/2004 dla grup produktów i kontyngentów określonych jako 16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- i 21-Urugwaj, 25-Tokio i 25Urugwaj w kolumnie 3 Załącznika do niniejszego rozporządzenia, są przyjmowane, z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału określonego w kolumnie 5 tego Załącznika, jeżeli są składane przez:

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). 2) Dz.U. L 322 z 23.10.2004, str. 19. ( (3) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1846/2004 (Dz.U. L 322 z 23.10.2004, str. 16).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 375 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L375 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5028) (1)

 • Dz. U. L375 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale, niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5027) (1)

 • Dz. U. L375 - 30 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/614/WE dotyczącą okresu stosowania środków ochronnych odnoszących się do ptasiej grypy w Afryce Południowej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5011) (1)

 • Dz. U. L375 - 28 z 200423.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 19 listopada 2004 r. kończąca procedurę kontrolną dotyczącą przeszkód w handlu w postaci praktyk handlowych stosowanych przez Kanadę w odniesieniu do niektórych oznaczeń geograficznych win (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4388)

 • Dz. U. L375 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie wypowiedzenia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach

 • Dz. U. L375 - 20 z 200423.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

 • Dz. U. L375 - 12 z 200423.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

 • Dz. U. L375 - 7 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2220/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L375 - 6 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2219/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L375 - 4 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2218/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L375 - 1 z 200423.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2217/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.