Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 14

Tytuł:

Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 95/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 14

L 376/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 95/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione przez Protokół dostosowujący Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem” w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1) (2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/380/WE z dnia 22 maja 2003 r. przyznającą Szwecji odstępstwo od dyrektywy Rady 64/433/EWG i przyznającą równoważne warunki zdrowotne, których należy przestrzegać przy rozbiorze świeżego mięsa (2). (3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/470/WE z dnia 24 czerwca 2003 r. dotyczącą zezwolenia na niektóre alternatywne metody wykorzystywane w badaniach mikrobiologicznych mięsa przeznaczonego dla Finlandii i Szwecji (3). (4) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/721/WE z dnia 29 września 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 92/118/EWG w odniesieniu do wymagań dla kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi, oraz uchylającą decyzję 2003/42/WE (4). (5) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2003/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ßagonistycznym (5). (6) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ.

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

349 z 25.11.2004, str. 23. 131 z 28.5.2003, str. 18. 157 z 26.6.2003, str. 66. 260 z 11.10.2003, str. 21. 262 z 14.10.2003, str. 17.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

L 376/15

Teksty dyrektywy 2003/74/WE oraz decyzji 2003/380/WE, 2003/470/WE i 2003/721/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie zgłoszono wymogów konstytucyjnych.

L 376/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

ZAŁĄCZNIK do Decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2004 W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) po pkt. 44 (decyzja Komisji 2002/616/WE) w części 6.2 dodaje się następujące punkty: „45. 32003 D 0380: Decyzja Komisji 2003/380/WE z dnia 22 maja 2003 r. przyznająca Szwecji odstępstwo od dyrektywy Rady 64/433/EWG i przyznająca równoważne warunki zdrowotne, których należy przestrzegać przy rozbiorze świeżego mięsa (Dz.U. L 131 z 28.5.2003, str. 18). 46. 32003 D 0470: Decyzja Komisji 2003/470/WE z dnia 24 czerwca 2003 r. dotycząca zezwolenia na niektóre alternatywne metody wykorzystywane w badaniach mikrobiologicznych mięsa przeznaczonego dla Finlandii i Szwecji (Dz.U. 157 z 26.6.2003, str. 66). Dla celów Porozumienia, przepisy niniejszej decyzji odczytuje się z następującymi dostosowaniami: Przepisy niniejszej decyzji stosują się do wysyłek do Norwegii.”; 2) do pkt. 1 (dyrektywa Rady 96/22/WE) w części 7.1 dodaje się co następuje: „ zmieniona: — 3) 32003 L 0074: dyrektywą 2003/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. (Dz. U. L 262 z 14.10.2003, str. 17).”

w pkt. 7 (dyrektywa Rady 92/118/EWG) w części 5.1, w pkt. 15 (dyrektywa Rady 92/118/EWG) w części 6.1 oraz w pkt. 16 (dyrektywa Rady 92/118/EWG) w części 8.1 dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32003 D 0721: Decyzja Komisji 2003/721/WE z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 21).”;

4)

skreśla się tekst dziesiątego tiret (decyzja Komisji 2003/42/WE) w punkcie 15 (dyrektywa Rady 92/118/EWG) w części 6.1 oraz trzynastego tiret (decyzja Komisji 2003/42/WE) w punkcie 16 (dyrektywa Rady 92/118/EWG) w części 8.1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L376 - 53 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 114/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 51 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 113/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 49 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 112/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające Załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 47 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 111/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające Załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 45 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 110/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XVII do Porozumienia EOG (Własność intelektualna)

 • Dz. U. L376 - 43 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 109/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 41 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 108/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 39 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 107/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 37 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 106/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 35 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 105/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja wspÓlnego komitetu EOG nr 104/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 103/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 29 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 102/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 101/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 25 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 23 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 99/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 21 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 98/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 97/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 17 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 96/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 10 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 94/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 6 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 93/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG(Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 3 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 92/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 1 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 91/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.