Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 6

Tytuł:

Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 93/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG(Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 6

Strona 1 z 2
L 376/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 93/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1) (2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Rady 2003/43/WE z dnia 26 maja 2003 r. zmieniającą dyrektywę 88/407/EWG ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego. (2) (3) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiającą status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych Państwach Członkowskich i regionach Państw Członkowskich. (3) (4) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Rady 2003/50/WE z dnia 11 czerwca 2003 r. zmieniającą dyrektywę 91/68/EWG w zakresie wzmocnienia kontroli przemieszczania owiec i kóz. (4) (5) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/575/WE z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniającą decyzję 2001/618/WE w celu włączenia niektórych departamentów Francji i Prowincji Włoch do wykazów Państw Członkowskich i regionów wolnych od choroby Aujeszky'ego oraz regionów, w których wprowadzone są zatwierdzone programy zwalczania choroby Aujeszky'ego. (5) (6) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1398/2003 z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające załącznik A do dyrektywy Rady 92/65/EWG w celu włączenia małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida), roztocza Tropilaelaps (spp. Tropilaelaps), wirusa Ebola i ospy małp. (6) (7) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/644/WE z dnia 8 września 2003 r. ustanawiającą dodatkowe gwarancje dotyczące salmonelli przy przesyłkach drobiu hodowlanego i jednodniowych kurcząt do Finlandii i Szwecji w celu włączenia ich do stad drobiu hodowlanego lub stad drobiu użytkowego. (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L

349 z 25.11.2004, str. 23. 143 z 11.6.2003, str. 23. 156 z 25.6.2003, str. 74. 169 z 8.7.2003, str. 51. 196 z 2.8.2003, str. 41. 198 z 6.8.2003, str. 3. 228 z 12.9.2003, str. 29.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 376/7

(8) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/708/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniającą załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG oraz załączniki I i II do decyzji 93/198/ EWG w odniesieniu do uaktualnienia wzoru świadectw zdrowia odnoszących się do owiec i kóz. (1) (9) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2003/732/WE z dnia 10 października 2003 r. zmieniającą decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych prowincji włoskich za urzędowo wolne od brucelozy. (2) (10) Decyzja 2003/644/WE uchyla decyzję Komisji 95/160/WE (3), która została uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy wykreślić z Porozumienia. (11) Decyzja 2003/467/WE uchyla decyzje Komisji 1999/465/WE (4), 1999/466/WE (5) oraz 1999/467/ WE (6), które zostały uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy wykreślić z Porozumienia. (12) Niniejszej decyzji nie stosuje się do Islandii i Liechtensteinu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2003/43/WE oraz 2003/50/WE, rozporządzenia (WE) nr 1398/2003 oraz decyzji 2003/467/WE, 2003/575/WE, 2003/644/WE, 2003/708/WE i 2003/732/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L376 - 53 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 114/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 51 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 113/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 49 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 112/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające Załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 47 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 111/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające Załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 45 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 110/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XVII do Porozumienia EOG (Własność intelektualna)

 • Dz. U. L376 - 43 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 109/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 41 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 108/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 39 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 107/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 37 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 106/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 35 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 105/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja wspÓlnego komitetu EOG nr 104/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 103/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 29 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 102/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 101/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 25 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 23 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 99/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 21 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 98/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 97/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 17 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 96/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 14 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 95/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 10 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 94/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 3 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 92/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 1 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 91/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.