Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

Data ogłoszenia:2004-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 1

24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2223/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 47 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 (2), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1783/2003 (3) przewiduje, że wkład Wspólnoty w finansowanie działań o charakterze agrośrodowiskowym nie może przekroczyć 85 % na obszarach objętych Celem 1 oraz 60 % na innych obszarach.

(5)

Przepisy art. 47 ust. 2 akapit drugi, tiret pierwsze i drugie rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 określają stawki wkładu Wspólnoty na obszarach nie objętych Celem 1 i 2. Zgodnie z art. 47a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, zmienionego Aktem Przystąpienia z 2003 r., przepisy te nie mają zastosowania wobec Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., które posiadały wtedy jedynie obszary objęte Celem 1 i Celem 2. Od tego czasu okazało się, że niektóre z tych Państw Członkowskich, takie jak Słowacja, posiadają także obszary nie objęte tymi celami, na których mogą mieć zastosowanie środki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W tych okolicznościach konieczne jest rozszerzenie na Państwa Członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 określających stawkę wsparcia Wspólnoty w zakresie środków objętych programem rozwoju obszarów wiejskich.

(2)

Art. 47a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 przewidujący szczególne przepisy finansowe w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. stanowi, że art. 47 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do finansowania działań określonych w art. 47a ust. 1, do których należą działania agro-środowiskowe. W odniesieniu do tych działań, wkład finansowy Wspólnoty może, zgodnie z art. 47b ust. 1, wynieść 80 % na obszarach objętych Celem 1. W celu uniknięcia odmiennego traktowania Państw Członkowskich, które należały do Wspólnoty w dniu 30 kwietnia 2004 r. i Państw Członkowskich, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. w zakresie finansowania działań agro-środowiskowych na obszarach objętych Celem 1, należy począwszy od dnia przystąpienia nowych państw zrównać stawkę wsparcia finansowego tych działań stosowaną wobec nowych Państw Członkowskich ze stawką stosowaną wobec starych Państw Członkowskich zgodnie z art. 47 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W Art. 47a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lit. b) otrzymuje brzmienie:

(3)

„b) Art. 35 ust. 1, art. 35 ust. 2 tiret drugie, art. 36 ust. 2 i art. 47, z wyjątkiem ust. 2 akapit drugi, niniejszego rozporządzenia.”

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opinia wydana dnia 14 grudnia 2004 (dotychezas nieopublikovana w Dziennika Urzędowym). (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 70.

(1)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

L 379/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 113 z 200424.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/902/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. przedłużające okres stosowania wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L379 - 111 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/901/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażającą wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L379 - 108 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/900/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 107 z 200424.12.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19)

 • Dz. U. L379 - 105 z 200424.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5212) (1)

 • Dz. U. L379 - 96 z 200424.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L379 - 84 z 200424.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L379 - 83 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L379 - 81 z 200424.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii (1)

 • Dz. U. L379 - 78 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L379 - 77 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2234/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L379 - 75 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2233/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające po raz drugi rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 71 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2232/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do altrenogestu, dipropionianu beklometazonu, kloprostenolu, R-kloprostenolu, półtoraoleinianu sorbitanu oraz toltrazurilu (1)

 • Dz. U. L379 - 68 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2231/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 119/97 w sprawie przywozu niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej przez przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii oraz kończące rejestrację takich przywozów, nałożoną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 844/2004

 • Dz. U. L379 - 64 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (1)

 • Dz. U. L379 - 13 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L379 - 12 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2228/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L379 - 9 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2227/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 7 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2226/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 5 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2225/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 24 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L379 - 3 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2224/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.