Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 111

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/901/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażającą wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

Data ogłoszenia:2004-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 111

24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/111

DECYZJA RADY 2004/901/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażającą wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wspólne działanie Rady 1999/34/WPZiB z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (1), a w szczególności jego art. 6 w powiązaniu z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji Rady 1999/730/WPZiB zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 15 listopada 1999 r. Rada przyjęła decyzję 1999/730/WPZiB (2) dotyczącą wniesienia wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży, w celu wykonania wspólnego działania 1999/34/WPZiB. W dniu 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła decyzję przedłużającą obowiązywanie 2004/792/WPZiB (3) decyzji 1999/730/WPZiB do 15 listopada 2005 r. Zakres obowiązków kierownika projektu powinien być dostosowany do celów realizacji projektów objętych decyzją 1999/730/WPZiB na dany okres w 2005 r.,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.1999, str. 1. (2) Dz.U. L 294 z 16.11.1999, str. 5. (3) Dz.U. L 348 z 24.11.2004, str. 47.

L 379/112

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2004

ZAŁĄCZNIK ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA PROJEKTU (2005 r.) 1. Do celów art. 1 lit. c), Kierownik Projektu, we współpracy z kambodżańskimi siłami zbrojnymi, będzie nadal prowadził prace związane z prowadzeniem rejestrów, zarządzaniem i bezpieczeństwem zapasów broni oraz opracowywaniem polityk, wytycznych i praktyk w tej dziedzinie. W tym celu, Kierownik Projektu będzie monitorował projekty uprzednio wdrażane w regionie wojskowym nr 1 (Stung Treng), regionie wojskowym nr 2 (Kampong Speu), regionie wojskowym nr 4 (Siem Reap) i regionie wojskowym nr 5 (Battambang). W ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, określi on i wprowadzi w życie kolejny projekt dotyczący bezpiecznego magazynowania i rejestrowania broni Żandarmerii Królewskiej we wszystkich dwudziestu czterech prowincjach. Projekt ten będzie obejmował budowę magazynów do średnio- i krótkoterminowego składowania, prowadzenie szkoleń odpowiedniego personelu wszystkich szczebli oraz rejestrowanie broni wszelkiego rodzaju w zcentralizowanej komputerowej bazie danych Ministerstwa Obrony. Kierownik Projektu przygotuje, na tych samych warunkach, podobny projekt w specjalnym regionie wojskowym w Phnom Penh i będzie nadal prowadził działania w zakresie szkoleń, opracowywania systemów i rejestrowania broni. Wdrażane projekty powinny obejmować zapewnienie pomocy, przy wsparciu odpowiednich ekspertów, rządowemu programowi dotyczącemu organizacji ceremonii publicznego niszczenia nadwyżki broni na małą i dużą skalę oraz w stosownych przypadkach, odebranej broni i nadwyżki broni, która może nadal znajdować się w posiadaniu wojska, policji i sił bezpieczeństwa. 2. W miarę możliwości Kierownik Projektu będzie monitorował działania, które były uprzednio realizowane jako element programu UE ASAC, w tym proces opracowywania przez Zgromadzenie Narodowe projektu ustawy o broni i jej późniejszego wprowadzania w życie, pomoc dla rządowego programu odbierania broni ukrywanej i nielegalnie posiadanej oraz szkolenie członków Rad Gmin w zakresie bezpieczeństwa broni, a także programy zwiększające społeczną świadomość w zakresie bezpieczeństwa broni. W razie potrzeby, Kierownik Projektu będzie kontynuował działalność doradczą, a w stosownych przypadkach wspierał rząd, organizacje międzynarodowe oraz lokalne organizacje pozarządowe w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa broni oraz obecnych i przyszłych działaniach prowadzonych w ramach programu ASAC UE. 3. Kierownik Projektu zapewni ustanowienie właściwych procedur w celu monitorowania i oceny działań. W tym celu będzie on dążył do pełnej współpracy ze strony rządu Kambodży, policji i sił bezpieczeństwa. 4. Kierownik Projektu będzie zachęcał i wspierał innych ofiarodawców w ograniczaniu i kontroli ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej oraz będzie gotowy, w stosownych przypadkach, do wykonywania takich projektów z pozostałymi ofiarodawcami w granicach jego uprawnień na podstawie niniejszego zakresu obowiązków. Mając na uwadze wiodące stanowisko Unii Europejskiej w tej dziedzinie, dołoży wszelkich starań, aby odgrywać zasadniczą rolę w międzynarodowych wysiłkach oraz, w stosownych przypadkach, aby wnosić wkład w zarządzanie projektami wspieranymi przez pozostałych ofiarodawców. 5. Kierownik Projektu przygotuje plan ukończenia prac związanych z prowadzeniem rejestrów oraz zarządzaniem i bezpieczeństwem zapasów broni dla kambodżańskich sił zbrojnych do końca czerwca 2006 r., a wkrótce potem plan ukończenia prac związanych z projektem wsparcia ze strony Unii Europejskiej w celu ograniczenia i kontroli ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 111 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 113 z 200424.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/902/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. przedłużające okres stosowania wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L379 - 108 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/900/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 107 z 200424.12.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19)

 • Dz. U. L379 - 105 z 200424.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5212) (1)

 • Dz. U. L379 - 96 z 200424.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L379 - 84 z 200424.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L379 - 83 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L379 - 81 z 200424.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii (1)

 • Dz. U. L379 - 78 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L379 - 77 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2234/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L379 - 75 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2233/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające po raz drugi rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 71 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2232/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do altrenogestu, dipropionianu beklometazonu, kloprostenolu, R-kloprostenolu, półtoraoleinianu sorbitanu oraz toltrazurilu (1)

 • Dz. U. L379 - 68 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2231/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 119/97 w sprawie przywozu niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej przez przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii oraz kończące rejestrację takich przywozów, nałożoną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 844/2004

 • Dz. U. L379 - 64 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (1)

 • Dz. U. L379 - 13 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L379 - 12 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2228/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L379 - 9 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2227/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 7 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2226/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 5 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2225/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 24 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L379 - 3 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2224/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L379 - 1 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.