Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 81

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii (1)

Data ogłoszenia:2004-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 81

24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/81

DYREKTYWA KOMISJI 2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącą niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jej art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W Załączniku do dyrektywy 82/471/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie prawa, regulacje i przepisy administracyjne niezbędne do osiągnięcia zgodności z niniejszą dyrektywą najpóźniej do 30 czerwca 2005 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie ustalają, jak odniesienie takie należy poczynić. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie siódmego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2004 r.

Złożono wniosek o dopuszczenie do użytku Candida guilliermondii hodowanych na substratach pochodzenia roślinnego, należących do grupy produktów „1.2.1 drożdże hodowane na substratach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego” wyszczególnionej w Załączniku do dyrektywy 82/471/EWG. Pasza ta jest produktem mikrobiologicznym na bazie martwych komórek pozostałych po produkcji przemysłowej kwasu cytrynowego w wyniku fermentacji. Panel naukowy ds. dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt działający przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności w dniu 7 czerwca 2004 r. przedstawił opinię na temat obecności tego produktu w paszach, z której wynika, że stosowanie Candida guilliermondii hodowanych na substratach pochodzenia roślinnego (melasy z trzciny cukrowej) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz nie zagraża środowisku naturalnemu. Z oceny wniosku o dopuszczenie, złożonego w odniesieniu do Candida guilliermondii hodowanych na substratach pochodzenia roślinnego, wynika, że produkt ten spełnia wymogi, o których mowa w art. 6 ust. 2 dyrektywy 82/471/EWG, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w Załączniku. W związku z powyższym dyrektywa 82/471/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

(3)

(4)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 213 z 21.7.1982, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/104/WE (Dz.U. L 295 z 13.11.2003, str. 83).

ZAŁĄCZNIK

L 379/82

W załączniku do dyrektywy 82/471/EWG grupa produktów 1.2.1 otrzymuje brzmienie:

Nazwa grupy produktów

Nazwa produktu

Wzór chemiczny lub identyfikacja mikroorganizmu Opis składu produktu Gatunki zwierząt

Podłoże odżywki (ewentualne szczegółowe określenie) Przepisy szczególne

PL

„1.2.1. Drożdże hodowane na substratach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Saccharomyces Saccharomyces Kluyveromyces Kluyveromyces cerevisiae carlsbergiensis lactis fragilis Melasy, pozostałości po przetwórstwie gorzelniczym, zboża i produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatka, kwas mlekowy, hydrolizowane włókna roślinne Melasy, pozostałości po przetwórstwie gorzelniczym, zboża i produkty zawierające skrobię, soki owocowe, serwatka, kwas mlekowy, hydrolizowane włókna roślinne Zawartość suchej masy min. 16 % Tuczniki” Wszystkie zwierząt gatunki

Wszelkie drożdże

— otrzymywane z mikroorganizmów i substratów wymienionych odpowiednio w kolumnach 3 i4

— wszelkie których martwe Candida guilliermondii

drożdże, komórki są

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.12.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 113 z 200424.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/902/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. przedłużające okres stosowania wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L379 - 111 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/901/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażającą wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L379 - 108 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/900/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 107 z 200424.12.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19)

 • Dz. U. L379 - 105 z 200424.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5212) (1)

 • Dz. U. L379 - 96 z 200424.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L379 - 84 z 200424.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L379 - 83 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L379 - 78 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L379 - 77 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2234/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L379 - 75 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2233/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające po raz drugi rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 71 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2232/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do altrenogestu, dipropionianu beklometazonu, kloprostenolu, R-kloprostenolu, półtoraoleinianu sorbitanu oraz toltrazurilu (1)

 • Dz. U. L379 - 68 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2231/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 119/97 w sprawie przywozu niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej przez przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii oraz kończące rejestrację takich przywozów, nałożoną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 844/2004

 • Dz. U. L379 - 64 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (1)

 • Dz. U. L379 - 13 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L379 - 12 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2228/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L379 - 9 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2227/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 7 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2226/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 5 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2225/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 24 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L379 - 3 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2224/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L379 - 1 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.