Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 380 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

Data ogłoszenia:2004-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 380 POZ 1

Strona 1 z 27
24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 380/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2199/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 18, oraz odpowiednie przepisy innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia; 2) załącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 3 akapit ostatni rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającego nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (2) przewiduje opublikowanie pełnej wersji nomenklatury refundacji w dniu 1 stycznia 2005 r., jak wynika z przepisów wykonawczych w sprawie uzgodnień dotyczących wywozu produktów rolnych. Należy uwzględnić zmiany w Nomenklaturze Scalonej odnośnie do mięsa wieprzowego, wina Tokaj, pomarańczy, jabłek oraz sułtanek, wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1810/2004 (3), mające zastosowanie od 2005 r., oraz odpowiednio dostosować nomenklaturę refundacji.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. (2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

L 380/3

SPIS TREŚCI Sektor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki Ryż i ryż łamany Przetwory zbożowe Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego Wołowina i cielęcina Wieprzowina Mięso drobiowe Jaja Mleko i przetwory mleczne Owoce i warzywa Przetwory owocowe i warzywne Oliwa z oliwek Cukier biały i cukier surowy nierafinowany Syropy i pozostałe produkty cukrownicze Wino Strona 4 6 8 13 14 18 22 24 25 38 40 42 43 44 45

L 380/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1. Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

24.12.2004

Kod CN

Opis towarów

Kod produktu

1001 1001 10 00

Pszenica i meslin: – Pszenica durum: – – Nasiona – – Pozostała 1001 10 00 9200 1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Pozostałe: – – Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1003 00 10 1003 00 90 1004 00 00

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin – – – Pozostałe Żyto Jęczmień – Nasiona – Pozostałe Owies: – Nasiona – Pozostałe

1001 90 91 9000 1001 90 99 9000 1002 00 00 9000

1003 00 10 9000 1003 00 90 9000

1004 00 00 9200 1004 00 00 9400

1005 ex 1005 10 1005 10 90 1005 90 00 1007 00 1007 00 90 ex 1008 1008 20 00 1101 00

Kukurydza: – Nasiona: – – Pozostałe – Pozostałe Ziarno sorgo: – Pozostałe Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża: – Proso Mąka pszenna lub z meslin – Mąka pszenna: 1008 20 00 9000 1007 00 90 9000 1005 10 90 9000 1005 90 00 9000

1101 00 11 1101 00 15

– – Z pszenicy durum – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza: – – – O zawartości popiołu od 0 do 600 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 601 do 900 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 901 do 1 100 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 1 101 do 1 650 mg/100 g – – – O zawartości popiołu od 1 651 do 1 900 mg/100 g – – – O zawartości popiołu większej niż 1 900 mg/100 g

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000

1101 00 90

– Mąka z meslin

24.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 380 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.