Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 10

L 381/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

„— na Łotwie: sekcja 27 i sekcja 28 art. 3, 5, 6 i 9 Kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums),”;

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), w szczególności jego art. 74, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 44/2001 wymienia przepisy dotyczące jurysdykcji krajowych. Załącznik II zawiera wykaz sądów lub organów właściwych w Państwach Członkowskich zajmujących się wnioskami o stwierdzenie wykonalności. Załącznik III wymienia sądy zajmujące się środkami zaskarżenia przeciwko takim decyzjom, a załącznik IV wymienia dostępne procedury odszkodowawcze. Załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 44/2001 zostały zmienione przez Akt Przystąpienia z 2003 r. w celu dołączenia przepisów dotyczących jurysdykcji krajowych, wykaz sądów lub organów właściwych oraz dostępnych procedur odszkodowawczych w państwach przystępujących. Francja, Łotwa, Litwa, Słowenia i Słowacja poinformowały Komisję o zmianach dokonanych w wykazach zawartych w załącznikach I, II, II i IV. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 44/2001, b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii: art. 48 ust. 2 Prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania sądowego (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) w odniesieniu do art. 47 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku) oraz art. 58 ust. 1 Prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania sądowego (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) w odniesieniu do art. 57 ust. 1 i art. 47 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o pravdnem postopku).”;

(1)

c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji: art. 37–37e ustawy nr 97/1963 Prawa prywatnego międzynarodowego i odnośnych przepisów wykonawczych.”; 2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Francji otrzymuje brzmienie:

(2)

(3)

„— we Francji: a) »greffier en chef du tribunal de grande instance«, b) »président de la chambre départementale des notaires« w przypadku wniosku o stwierdzenie wykonalności aktu notarialnego.”;

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Łotwy otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii »okrožno sodišče«,”;

c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji »okresný súd«.”;

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/11

3) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Francji otrzymuje brzmienie: „— we Francji: a) »cour d’appel« w odniesieniu do decyzji dotyczącej zgody na wniosek, b) sędzia przewodniczący »tribunal de grande instance« w odniesieniu do decyzji dotyczącej odrzucenia wniosku.”; b) tiret odnoszące się do Litwy otrzymuje brzmienie: „— na Litwie »Lietuvos apeliacinis teismas«,”; c) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— w Słowenii »okrožno sodišče«,”; d) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie:

„— w Słowacji »okresný súd«.”; 4) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: a) tiret odnoszące się do Litwy otrzymuje brzmienie: „— na Litwie odwołanie do »Lietuvos Aukščiausiasis Teismas«,”; b) tiret odnoszące się do Słowenii otrzymuje brzmienie: „— „- w Słowenii odwołanie do »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«,”; c) tiret odnoszące się do Słowacji otrzymuje brzmienie: „— w Słowacji »dovolanie«.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 84 z 200428.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 80 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L381 - 78 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 16 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L381 - 14 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.