Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 14

L 381/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

istotne dla prawidłowego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 28 ust. 2, art. 29 ust. 2, art. 33 ust. 12 oraz art. 41,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego (2), w szczególności jego art. 15 i art. 24,

Rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 (15) dotyczące monitorowania cen przywożonego mięsa jagnięcego jest przestarzałe, ponieważ Komisja nie ustala już opłat na przywóz żywych owiec oraz świeżego, chłodzonego lub mrożonego mięsa baraniego. Ponadto zauważono, że ceny przywozu podane przez Państwa Członkowskie w ramach tego rozporządzenia nie przedstawiają żadnej dodatkowej wartości dodanej, natomiast zbieranie i zgłaszanie danych wymaga znacznego wysiłku i nakładu kosztów ze strony administracji w to zaangażowanych. Należy zatem znieść nałożony na Państwa Członkowskie obowiązek podawania tych cen.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na jasność i pewność prawną należy zatem uchylić wymienione powyżej rozporządzenia.

(1)

Rozporządzenia (EWG) nr 2182/77 (3), (EWG) nr 2173/79 (4), (EWG) nr 2326/79 (5), (EWG) nr 2539/84 (6), (EWG) nr 2824/85 (7), (WE) nr 2271/95 (8), (WE) nr 773/96 (9), (WE) nr 793/97 (10), (WE) nr 1495/97 (11), (WE) nr 23/2001 (12), (WE) nr 252/2002 (13) oraz (WE) nr 496/2003 (14) nie są już

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Wołowego i Cielęcego oraz Komitetu Zarządzającego ds. Owiec i Kóz,

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1899/2004 (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 67). (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 251 z 1.10.1977, str. 60. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2417/95 (Dz.U. L 248 z 14.10.1995, str. 39). (4) Dz.U. L 251 z 5.10.1979, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2417/95. (5) Dz.U. L 266 z 24.10.1979, str. 5. (6) Dz.U. L 238 z 6.9.1984, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2417/95. (7) Dz.U. L 268 z 10.10.1985, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 251/93 (Dz.U. L 28 z 5.2.1993, str. 47). (8) Dz.U. L 231 z 28.9.1995, str. 23. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1185/98 (Dz.U. L 164 z 9.6.1998, str. 11). (9) Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1349/96 (Dz.U. L 174 z 12.7.1996, str. 13). (10) Dz.U. L 114 z 1.5.1997, str. 29. (11) Dz.U. L 202 z 30.7.1997, str. 35. (12) Dz.U. L 3 z 6.1.2001, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1840/2001 (Dz.U. L 251 z 20.9.2001, str. 4). (13) Dz.U. L 40 z 12.2.2002, str. 6. (14) Dz.U. L 74 z 20.3.2003, str. 3.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Uchyla się rozporządzenia (EWG) nr 2182/77, (EWG) 2173/79, (EWG) nr 2326/79, (EWG) nr 2539/84, (EWG) 2824/85, (EWG) nr 3882/90, (WE) nr 2271/95, (WE) 773/96, (WE) nr 793/97, (WE) nr 1495/97, (WE) 23/2001, (WE) nr 252/2002 i (WE) nr 496/2003. nr nr nr nr

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(15) Dz.U. L 367 z 29.12.1990, str. 127. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3890/92 (Dz.U. L 391 z 31.12.1992, str. 51).

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/15

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 84 z 200428.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 80 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L381 - 78 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 16 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 10 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.