Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 16

Strona 1 z 5
L 381/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dla produktów rolnych (2) i z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustanawiającym specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W świetle wcześniejszych doświadczeń, jak również biorąc pod uwagę, że koncesja Wspólnoty przewiduje łączną ilość, o jaką można się ubiegać na cztery lata, przy maksymalnej ilości rocznej 5 500 000 ton, zaleca się utrzymywanie środków, które przy spełnieniu pewnych warunków ułatwią dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości produktów przekraczających ilości określone w pozwoleniach na przywóz, albo umożliwią przeniesienie na następny okres różnicy pomiędzy ilością podaną w pozwoleniach na przywóz a faktycznie przywiezioną mniejszą ilością towaru.

(1)

Podczas wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Światowej Organizacji Handlu, Wspólnota zobowiązała się do otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz 21 milionów ton produktów z pozycji CN 0714 10 10, 0714 10 91 i 0714 10 99 pochodzących z Tajlandii, na okres czterech lat, przy stawce celnej obniżonej do 6 %. Kontyngent ten musi zostać otwarty przez Komisję, która ma nim zarządzać.

(6)

w celu zapewnienia prawidłowego stosowania porozumienia należy wprowadzić system ścisłych i systematycznych kontroli uwzględniających informacje podane na tajlandzkich świadectwach wywozowych oraz procedury tajlandzkich organów dotyczące wydawania świadectw wywozowych.

(2)

Należy stosować system administracyjny zapewniający, że w ramach kontyngentu można przywozić jedynie produkty pochodzące z Tajlandii. W związku z powyższym wydanie pozwolenia na przywóz pozostaje uwarunkowane przedstawieniem świadectwa wywozowego wydanego przez organy tajlandzkie, którego wzór został podany do wiadomości Komisji.

(7)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

W związku z tym, że przywozem na rynek Wspólnoty produktów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, tradycyjnie zarządzano w oparciu o rok kalendarzowy, system ten powinien zostać utrzymany. W związku z powyższym na rok 2005 należy otworzyć kontyngent.

ROZDZIAŁ I OTWARCIE KONTYNGENTU

Artykuł 1

(4)

Przywóz produktów z pozycji CN 0714 10 10, 0714 10 91 i 0714 10 99 jest uwarunkowany przedstawieniem pozwolenia na przywóz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji

1. Ustanawia się kontyngent taryfowy na przywóz 5 500 000 ton manioku z pozycji CN 0714 10 10, 0714 10 91 i 0714 10 99 pochodzącego z Tajlandii, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

(2) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie nionym rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 z 8.10.2004, str. 17). (3) Dz.U L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie nionym rozporządzeniem (WE) nr 1092/2004 z 11.6.2004, str. 9). ostatnio zmie(Dz.U L 311 ostatnio zmie(Dz.U L 209

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 84 z 200428.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 80 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L381 - 78 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 14 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 10 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.