Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 84

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 84

Strona 1 z 3
L 381/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 ust. 26,

UE wykorzysta swój dialog z Irakiem i jego sąsiadami do zachęcania do trwałego zaangażowania w regionie oraz do wsparcia dla poprawy bezpieczeństwa, a także dla procesu polityki i odbudowy w Iraku w oparciu o uczestnictwo, zasady demokratyczne, poszanowanie praw człowieka oraz państwa prawnego oraz wsparcia dla bezpieczeństwa i współpracy w regionie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Unia Europejska stwierdziła, że jej celem jest bezpieczny, stabilny, zjednoczony, dostatni i demokratyczny Irak, który pozytywnie przyczyni się do stabilności w regionie. UE wspiera naród iracki oraz tymczasowy rząd Iraku w ich dążeniu do gospodarczej, społecznej i politycznej odbudowy Iraku w ramach wdrażania rezolucji nr 1546 Rady Bezpieczeństwa NZ z dnia 8 czerwca 2004 r.

(6)

Misja taka powinna być bezpieczna, niezależna i odróżniać się od pozostałych działań, ale jednocześnie miałaby ona charakter uzupełniający i stanowiłaby wartość dodaną w bieżących działaniach międzynarodowych, a także zwiększyłaby synergię z prowadzonymi obecnie działaniami Wspólnoty i Państw Członkowskich. W odniesieniu do misji w Iraku należy znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla wszelkich kwestii związanych z bezpieczeństwem.

(2)

W dniu 5 listopada 2004 r. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zorganizowanie wspólnej misji rozpoznawczej dla ewentualnej zintegrowanej operacji dotyczącej policji i państwa prawnego w Iraku oraz rozpatrzyła jej sprawozdanie. Rada Europejska uznała znaczenie wzmocnienia systemu sądownictwa karnego, stosującego zasady państwa prawnego, prawa człowieka i przestrzegającego podstawowych wolności. Zwróciła uwagę na prośbę władz irackich skierowaną do UE o jej bardziej aktywne zaangażowanie w Iraku oraz stwierdziła, że wzmocnienie systemu sądownictwa karnego byłoby zgodne z potrzebami i priorytetami Iraku.

(7)

Mając na uwadze obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Iraku i Bagdadzie, jakakolwiek decyzja dotycząca rozmieszczenia zespołu ekspertów lub jego części na terytorium Iraku (włącznie z rozszerzeniem składu zespołu i czasu trwania takiego rozmieszczenia) powinna zostać podjęta w oparciu o odpowiednią konsultację dotyczącą bezpieczeństwa i oceny ryzyka oraz pod warunkiem, że w celu zminimalizowania ryzyka zostaną zapewnione odpowiednie rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa i logistyki.

(3)

Rada Europejska zdecydowała, że do końca listopada 2004 r. należy wysłać zespół ekspertów w celu prowadzenia dalszego dialogu z władzami irackimi, rozpoczęcia wstępnego planowania ewentualnej zintegrowanej misji dotyczącej policji, państwa prawnego i administracji cywilnej, której rozpoczęcie planowane jest po wyborach, zaplanowanych na dzień 30 stycznia 2005 r., oraz w szczególności w celu oceny pilnych potrzeb takiej misji dotyczących bezpieczeństwa. W tych i innych sprawach należy zachęcać do dialogu z innymi krajami tego regionu.

Zespół ekspertów będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla prawa i porządku, bezpieczeństwa ludzi oraz stabilności Iraku i która może szkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej.

(8)

Zgodnie z wytycznymi z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei, które odbyło się w dniach 7-9 grudnia 2000 r., niniejsze wspólne działanie powinno określić rolę sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela (SG/WP) zgodnie z art. 18 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 84 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 80 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L381 - 78 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 16 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L381 - 14 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 10 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.