Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 21

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 21

Strona 1 z 12
28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/21

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 przedostatni akapit, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, ostatecznie przyjęty dnia 18 grudnia 2003 r. (2), przystosowany zgodnie z potrzebami rozszerzenia Unii Europejskiej (3), uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (4), uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (5), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 8/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, przedłożony przez Komisję dnia 28 maja 2004 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 8/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sporządzony przez Radę dnia 16 lipca 2004 r., uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 14 września 2004 r., w związku z tym, że procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została tym samym zakończona,

STWIERDZA:

Artykuł Budżet korygujący nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 14 września 2004 r. Przewodniczący

J.P. BORRELL FONTELLES

(1 ) (2) (3) (4) (5)

Dz. U. Dz. U. Dz. U. Dz. U. Dz. U.

L 248 z 16.9.2002, str. 1. L 53 z 23.2.2004, str. 1. C 105 z 30.4.2004, str. 9. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 147 z 14.6.2003, str. 25). L 253 z 7.10.2000, str. 42.

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/23

BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 8 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2004

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/25

A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2004, zgodnie z przepisami art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI

Opis Budżet 2004 (1) Budżet 2003 (2) Zmiana (%)

1. Rolnictwo 2. Działania strukturalne 3. Polityki wewnętrzne 4. Działania zewnętrzne 5. Administracja 6. Rezerwy 7. Pomoc przedakcesyjna 8. Wyrównania Wydatki ogółem ( )

3 1

45 693 285 000 30 822 302 882 7 510 377 641 4 950 907 978 6 121 313 544 442 000 000 2 856 200 000 1 409 545 056 99 805 932 101

44 780 450 000 28 173 097 000 6 198 406 000 4 694 010 314 5 381 971 098 434 000 000 2 862 902 686 — 92 524 837 098

+ 2,04 % + 9,40 % + 21,17 + 5,47 + 13,74 + 1,84 – 0,23 + 100,00 + 7,87

( ) Włącznie z AB nr 1, 2, 3, 4, 5, 6/2004 i PDAB 7/2004. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2003 r. (Dz.U. L 54 z 28.2.2003) oraz w budżetach korygujących nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7/2003. (3) Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 51 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.