Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2222/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zarządzania przywozem niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy (1)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 1

Strona 1 z 11
28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 384/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 2222/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zarządzania przywozem niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(7)

Uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji,

(8)

Wyroby wprowadzane do stref wolnocłowych lub przywożone zgodnie z uzgodnieniami regulującymi składy celne, odprawę czasową lub uszlachetnianie czynne (system zawieszeń) nie powinny być liczone na poczet limitów ustanowionych dla przedmiotowych wyrobów.

a także mając na uwadze, co następuje: Umowa o Partnerstwie i Współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony (1), weszła w życie 1 marca 1998 r. Art. 22 ust. 1 Umowy o Partnerstwie i Współpracy przewiduje, iż handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami Tytułu III, z wyłączeniem jego art. 14, oraz postanowieniami umowy. Taka Umowa w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi została zawarta między Wspólnotą Europejską i Rządem Ukrainy w dniu 22 listopada 2004 r. (2). Należy przewidzieć środki do zarządzania niniejszą Umową wewnątrz Wspólnoty, uwzględniając doświadczenie zdobyte w czasie trwania wcześniejszych umów. Należy zapewnić, że pochodzenie omawianych wyrobów będzie sprawdzone i że zostaną w tym celu ustalone odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

(10) (6)

(1)

W celu zapewnienia, że omawiane limity ilościowe nie są przekraczane należy wprowadzić specjalną procedurę zarządzania, według której właściwe władze Państw Członkowskich nie będą wydawać pozwoleń na przywóz przed otrzymaniem potwierdzenia z Komisji, że w ramach przedmiotowych limitów ilościowych odpowiednie kwoty pozostają dostępne.

(2)

(9)

(3)

(4)

Umowa przewiduje system współpracy między Ukrainą a Wspólnotą, którego celem jest zapobieganie obchodzenia przepisów poprzez przeładunek, zmianę trasy lub innymi środkami. Ustanawia się procedurę konsultacji, zgodnie z którą można zawrzeć porozumienie z danym państwem w sprawie równoważnego dostosowania odpowiedniego limitu ilościowego, kiedy okaże się, że przepisy umowy były obchodzone. Ukraina zgodziła się również podjąć niezbędne środki, aby zapewnić, że wszelkie dostosowania będą mogły zostać szybko zastosowane. W razie braku umowy z państwem dostawcy w przewidzianym terminie, Wspólnota może, jeżeli istnieją wyraźne dowody obchodzenia przepisów, zastosować równoważne dostosowanie.

(5)

Skuteczne stosowanie umowy wymaga wprowadzenia wymogu pozwolenia Wspólnoty na przywóz dla wprowadzenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie przedmiotowych wyrobów oraz systemu zarządzania udzielaniem takich pozwoleń Wspólnoty na przywóz.

Przywóz wyrobów objętych niniejszym rozporządzeniem od 1 stycznia 2004 r. podlegał konieczności posiadania pozwolenia na podstawie decyzji Rady 2003/893/WE z 15 grudnia 2003 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (3). Umowa przewiduje, że omawiane ilości należy liczyć na poczet limitów ustanowionych dla 2004 r. w niniejszym rozporządzeniu.

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3. (2) Zob. str. 23 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3) Dz.U. L 333, z 20.12.2003, str. 84.

L 384/2

(11)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

Umowa, którą niniejsze rozporządzenie wdraża wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z tym, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie w tym samym dniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L384 - 23 z 200428.12.2004

    Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L384 - 22 z 200428.12.2004

    Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.