Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 23

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 23

Strona 1 z 10
28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 384/23

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz RZĄD UKRAINY, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, Mając na uwadze, że Umowa o Partnerstwie i Współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, a Ukrainą, weszła w życie 1 marca 1998 r. Pragnąc wspierać systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu stalą między Wspólnotą a Ukrainą; Mając na uwadze, że art. 22 ust. 1 Umowy o Partnerstwie i Współpracy przewiduje, iż handel niektórymi wyrobami stalowymi jest regulowany postanowieniami Tytułu III, z wyłączeniem jego art. 14, oraz postanowieniami umowy. Mając na uwadze proces przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wsparcie Wspólnoty dla integracji Ukrainy z międzynarodowym systemem handlowym; Mając na uwadze, że dla lat 1995-2001, handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów między Stronami, a w latach 2002, 2003 i 2004 szczególnych uzgodnień. Należy zatem zastąpić je w odniesieniu do 2004 r. kolejną umową, która uwzględni rozwój w stosunkach między Stronami, Mając na uwadze, że Strony ponownie deklarują swoje zobowiązanie do zakończenia procesu pełnej liberalizacji handlu w odniesieniu do wyrobów stalowych objętych niniejszą Umową, gdy tylko warunki zostaną spełnione; Mając na uwagę, że niniejszej Umowie powinna towarzyszyć współpraca między Stronami w odniesieniu do przemysłu stalowego, zawierająca odpowiednią wymianę informacji, w ramach grupy kontaktowej do spraw węgla i stali, jak przewidziano w art. 22 ust. 2 Umowy o Partnerstwie i Współpracy,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 2 1. Strony uzgadniają, że ustanowią i zachowają w okresie ważności niniejszej Umowy uzgodnienia ustalające limity ilościowe określone w załączniku II do niniejszej Umowy w odniesieniu do wywozu do Wspólnoty ukraińskich wyrobów określonych w załączniku I. Przedmiotowy wywóz podlega systemowi podwójnej kontroli określonemu w Protokole A do niniejszej Umowy (zwanym dalej „Protokołem A”). 2. Strony ponownie deklarują swoje zobowiązanie do zakończenia procesu pełnej liberalizacji handlu w odniesieniu do wyrobów stalowych określonych w załączniku I, gdy tylko warunki zostaną ustanowione. 3. W odniesieniu do grup wyrobów zawartych w załączniku I, ilości objęte pozwoleniami na przywóz, wydanymi przez

1. Niniejsza umowa ma zastosowanie do handlu wyrobami stalowymi określonymi w załączniku I do niniejszej Umowy, pochodzącymi ze Stron.

2. Handel wyrobami stalowymi nieokreślonymi w załączniku I nie podlega limitom ilościowym i jest regulowany odpowiednimi przepisami Umowy o Partnerstwie i Współpracy, w szczególności tymi, które odnoszą się do procedur antydumpingowych i środków ochronnych.

3. W przypadku spraw nieobjętych niniejszą Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Umowy o Partnerstwie i Współpracy.

L 384/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

Wspólnotę na podstawie decyzji Rady 2003/893/WE z 15 grudnia 2003 r., od 1 stycznia 2004 r. do wejścia w życie niniejszej Umowy, będą odliczone od limitów ilościowych określonych w załączniku II.

— władze Ukrainy informują władze Wspólnoty do 28 dnia każdego miesiąca o pozwoleniach na wywóz wydanych w czasie poprzedzającego miesiąca.

4. Przywóz ilości przekraczających ilości wymienione w załączniku II jest dozwolony gdy przemysł Wspólnoty nie może sprostać wewnętrznemu popytowi i powoduje niedobór podaży jednego lub więcej wyrobów wymienionych w załączniku I. Konsultacje odbywają się niezwłocznie na wniosek jednej ze Stron w celu określenia stopnia niedoboru. W następstwie wniosków z konsultacji i na podstawie obiektywnych dowodów, Wspólnota wszczyna swoje wewnętrzne procedury, aby zwiększyć ilości określone w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 384 POZ 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L384 - 22 z 200428.12.2004

    Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

  • Dz. U. L384 - 1 z 200428.12.2004

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 2222/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zarządzania przywozem niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.