Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 28

L 385/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń (2004/911/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa i Protokół ustaleń powinny być podpisane i zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

(5)

Należy koniecznie zapewnić prostą i szybką procedurę w sprawie możliwych dostosowań załączników I i II do Umowy.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W dniu 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania z Konfederacją Szwajcarską właściwej umowy dla zapewnienia przyjęcia przez Konfederację Szwajcarską środków równoważnych środkom, które mają być stosowane w ramach Wspólnoty, w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania przychodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Stosowanie przepisów dyrektywy 2003/48/WE (2) zależy od stosowania przez Konfederację Szwajcarską środków równoważnych środkom zawartym w dyrektywie, zgodnie z Umową zawartą przez Konfederację Szwajcarską ze Wspólnotą. Wspólnota zdecydowała przychylić się do wniosku Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie włączenia do Umowy środków równoważnych systemom ustanowionym na podstawie dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (3) i dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (4) w ich wersjach oryginalnych.

Artykuł 1 Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszący jej Protokół ustaleń zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

(2)

(3)

Teksty Umowy i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Komisja jest niniejszym upoważniona do zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty, zmian do załączników do Umowy, które zapewniają, że odpowiadają one danym dotyczącym właściwych organów, określonych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, i danym zawartym w jej Załączniku.

(1) Opinia wydana dnia 30 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. (3) Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 6. (4) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 49.

Artykuł 3 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń.

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/29

Artykuł 4 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 Umowy (1).

Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 2 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

C. McCREEVY Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretarza Generalnego Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 85 z 200429.12.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

 • Dz. U. L385 - 74 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 51 z 200429.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 30 z 200429.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 7 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.