Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 30 - Strona 11

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 30 - Strona 11

Strona 11 z 11

L 385/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

ZAŁĄCZNIK II Wykaz powiązanych podmiotów Do celów artykułu 16 niniejszej Umowy następujące podmioty będą uznawane za „powiązane podmioty działające w charakterze organu władzy publicznej lub którego rola uznawana jest na mocy umowy międzynarodowej”: PODMIOTY W UNII EUROPEJSKIEJ: Belgia Vlaams Gewest (Region Flamandzki) Région wallonne (Region Waloński) Région bruxelloise/Brussels Gewest (Region Brukselski) Communauté franćaise (Wspólnota Francuska) Vlaamse Gemeenschap (Wspólnota Flamandzka) Deutschsprachige Gemeinschaft (Wspólnota Niemieckojęzyczna) Hiszpania Xunta de Galicia (Organ Wykonawczy Regionu Galicji) Junta de Andalucía (Organ Wykonawczy Regionu Andaluzji) Junta de Extremadura (Organ Wykonawczy Regionu Extremadury) Junta de Castilla-La Mancha (Organ Wykonawczy Regionu Castilla-La Mancha) Junta de Castilla-León (Organ Wykonawczy Regionu Castilla-León) Gobierno Foral de Navarra (Władze Regionalne Nawarry) Govern de les Illes Balears (Władze Balearów) Generalitat de Catalunya (Autonomiczne Władze Katalonii) Generalitat de Valencia (Autonomiczne Władze Walencji) Diputación General de Aragón (Regionalna Rada Aragonii) Gobierno de las Islas Canarias (Władze Wysp Kanaryjskich) Gobierno de Murcia (Władze Murcji) Gobierno de Madrid (Władze Madrytu) Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Władze Autonomicznej Wspólnoty Kraju Basków) Diputación Foral de Guipúzcoa (Regionalna Rada Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Regionalna Rada Biskajska) Diputación Foral de Alava (Regionalna Rada Alavy) Ayuntamiento de Madrid (Rada Miasta Madrytu) Ayuntamiento de Barcelona (Rada Miasta Barcelony) Cabildo Insular de Gran Canaria (Rada Wyspy Gran Canaria) Cabildo Insular de Tenerife (Rada Wyspy Teneryfa) Instituto de Crédito Oficial (Instytucja Kredytu Publicznego) Instituto Catalán de Finanzas (Instytucja Finansowa Katalonii) Instituto Valenciano de Finanzas (Instytucja Finansowa Walencji) Grecja Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Krajowa Organizacja Telekomunikacyjna) Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Krajowa Organizacja Kolei) Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Publiczna Spółka Energetyczna)

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/41

Francja La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fundusz Umorzenia Długu Publicznego) L'Agence franćaise de développement (AFD) (Francuska Agencja Rozwoju) Réseau Ferré de France (RFF) (Koleje Francuskie) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Fundusz Autostrad Krajowych) Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Pomoc Publiczna Szpitali Paryskich) Charbonnages de France (CDF) (Francuska Rada ds. Węgla) Entreprise minière et chimique (EMC) (Spółka Górnicza i Chemiczna) Włochy Regiony Prowincje Władze miejskie Cassa Depositi e Prestiti (Fundusz Depozytowy i Pożyczkowy) Łotwa Pavaldîbas (samorządy lokalne) Polska gminy powiaty województwa związki gmin związki powiatów związki województw miasto stołeczne Warszawa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych Portugalia Região Autónoma da Madeira (Autonomiczny Region Madery) Região Autónoma dos Aćores (Autonomiczny Region Azorów) Władze miejskie Słowacja mestá a obce (gminy) Železnice Slovenskej republiky (Słowackie Koleje Państwowe) Štátny fond cestného hospodárstva (Narodowy Fundusz Zarządzania Drogami) Slovenské elektrárne (Słowackie Zakłady Energetyczne) Vodohospodárska výstavba (Przedsiębiorstwo Wodociągów)

PODMIOTY MIĘDZYNARODOWE: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Inwestycyjny

L 385/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

Azjatycki Bank Rozwoju Afrykański Bank Rozwoju Bank Światowy/IBRD/MFW Międzynarodowa Korporacja Finansowa Międzyamerykański Bank Rozwoju Fundusz Rozwoju Społecznego Rady Europy Euratom Wspólnota Europejska Andyjska Korporacja Rozwoju (CAF) Eurofima Europejska Wspólnota Węgla i Stali Nordycki Bank Inwestycyjny Karaibski Bank Rozwoju Przepisy artykułu 16 pozostają bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań międzynarodowych, jakie Umawiające się Strony mogły zaciągnąć w stosunku do wyżej wymienionych podmiotów międzynarodowych. PODMIOTY W PAŃSTWACH TRZECICH: Podmioty spełniające następujące kryteria: 1) podmiot wyraźnie uznawany za podmiot publiczny według kryteriów krajowych; 2) taki podmiot publiczny jest producentem nierynkowym, zarządzającym i finansującym zespół działań, głównie zapewniając towary i usługi nierynkowe, przeznaczone na użytek społeczności, skutecznie kontrolowany przez władze centralne; 3) taki podmiot publiczny jest dużym i regularnym emitentem skryptów dłużnych; 4) zainteresowane państwo może zapewnić, aby taki podmiot publiczny nie korzystał z wcześniejszego umorzenia w przypadku klauzul dotyczących ubruttowienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 30 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 85 z 200429.12.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

 • Dz. U. L385 - 74 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 51 z 200429.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 28 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 7 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.