Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 51

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 51

Strona 1 z 2
29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/51

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek A. List od Wspólnoty Europejskiej Szanowny Panie,

Mam zaszczyt nawiązać do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Umowa, która zostanie ratyfikowana lub zatwierdzona przez Umawiające się Strony zgodnie z ich własnymi procedurami, wejdzie w życie w terminie określonym zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 ust. 2 Umowy.

Artykuł 18 ust. 2 stanowi, że Umawiające się Strony zadecydują, za wspólnym porozumieniem, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem określonym w art. 17 ust. 2 Umowy (1 stycznia 2005 r.), czy warunek określony w art. 18 ust. 1 Umowy zostanie spełniony, a jeśli stwierdzą one, że warunek ten nie zostanie spełniony, przyjmą, za wspólnym porozumieniem, nowy termin zastosowania Umowy.

Artykuł 18 ust. 1 stanowi, że warunkiem wejścia w życie Umowy jest przyjęcie i wdrożenie, przez terytoria zależne lub stowarzyszone Państw Członkowskich wymienione w sprawozdaniu Rady (ds. Ekonomicznych i Finansowych) na posiedzeniu Rady Europejskiej w Santa Maria da Feira w dniach 19 i 20 czerwca 2000 r., jak również odpowiednio przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Andorę, Liechtenstein, Monako i San Marino środków, które są zgodne lub równoważne tym, które zawiera dyrektywa lub Umowa, z wyjątkiem art. 15 Umowy, i przewiduje te same terminy wdrożenia.

Na podstawie negocjacji prowadzonych między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, rozumiem, że zgodnie z art. 17 ust. 2 Umowy jedynym możliwym terminem, w którym Konfederacja Szwajcarska może zastosować Umowę, jest 1 lipca 2005 r. zakładając, że do tego dnia zostaną spełnione wymogi konstytucyjne Szwajcarii.

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, czy termin 1 lipca 2005 r. jest dla Pana możliwy do przyjęcia jako nowy termin zastosowania Umowy zgodnie z art. 18 ust. 2 Umowy, oraz że rząd Szwajcarii dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że termin ten zostanie dotrzymany. Prosiłbym także o potwierdzenie, że na podstawie informacji uzyskanych w trakcie negocjacji prowadzonych 21 czerwca 2004 r. oraz bez uszczerbku dla następnego akapitu Konfederacja Szwajcarska przyjmuje, że warunki określone w art. 18 ust. 1 zostaną spełnione.

Przyjmuję do wiadomości, że Szwajcaria jest zobowiązana do stosowania postanowień Umowy od 1 lipca 2005 r., jedynie pod warunkiem że wszystkie Państwa Członkowskie UE oraz każdy z krajów i terytoriów określonych w art. 18 ust. 1 Umowy zastosuje środki opodatkowania oszczędności, przewidziane w Umowie od tego samego dnia. Ten sam warunek ma zastosowanie do każdego Państwa Członkowskiego UE.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

L 385/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

Hecho en Luxemburgo, el V Lucemburku dne Udfærdiget i Luxembourg, den Geschehen zu Luxemburg am Luxembourg, Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις Done at Luxembourg, Fait ą Luxembourg, le Fatto a Lussembourgo, addì Luksemburgā, Priimta Liuksemburge, Kelt Luxembourgban, Magħmul fil-Lussemburgu, Gedaan te Luxemburg, Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia Feito em Luxemburgo, V Luxemburgu V Luxembourgu, Tehty Luxemburgissa Utfärdat i Luxemburg den

Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunitą europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu az Európai Közösség részéről Għall-Komunitą Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar

29.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 85 z 200429.12.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

 • Dz. U. L385 - 74 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 30 z 200429.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 28 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 7 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.