Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 7 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 7 - Strona 4

Strona 4 z 8

Sumę poszczególnych podpozycji wykazuje się w pozycji głównej. Oddzielne zapisy są prowadzone dla upraw na gruntach odłogowanych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003. Oddzielne zapisy powinny być także stosowane w sytuacji, gdy ta sama roślina jest uprawiana z nawodnieniem i bez nawodnienia. Dane w odniesieniu do upraw na pniu powinny być wprowadzane w odpowiednich pozycjach, z wyjątkiem powierzchni, której się nie wykazuje. Ta sama zasada dotyczy także upraw z gruntów dodzierżawionych doraźnie, przez okres krótszy niż jeden rok.”.

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/13

4) Punkt 146 otrzymuje następujące brzmienie: „146. Grunty odłogowane: grunty, nie dające plonów w trakcie całego roku obrachunkowego. Także wpisać grunty odłogowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003 i grunty nieuprawiane. Obejmuje również grunty odłogowane z zieloną pokrywą. Grunty odłogowane zagospodarowane pod dozwolone uprawy nieżywnościowe, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003 wykazuje się w odpowiedniej pozycji uprawy, oznaczonej kodem »rodzaju uprawy« 8 lub 9.”. 5) W podpodziale KOLUMN TABELI K, treść kolumny 2 (Rodzaj uprawy) oraz kolumny 3 (Dane brakujące) otrzymują następujące brzmienie: „Rodzaj uprawy (kolumna 2) Wyróżnia się następujące rodzaje upraw i odpowiadające im kody: Kod 0: Kod ten stosuje się do produktów zwierzęcych, produktów przetworzonych, zapasów i produktów ubocznych.

A. Uprawy polowe (w tym świeże warzywa, melony i truskawki w uprawie polowej w płodozmianie z uprawami rolnymi; z wykluczeniem roślin uprawianych na gruntach odłogowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003). Kod 1: Rośliny uprawiane w plonie głównym, nienawadniane Rośliny uprawiane w plonie głównym obejmują: — uprawy pojedyncze tzn. uprawy, które są jedynymi uprawami na danym obszarze w danym roku obrachunkowym, — uprawy mieszane: uprawy siane, uprawiane i zbierane razem, których produktem końcowym jest mieszanka, — z upraw uprawianych kolejno na danym obszarze w danym roku obrachunkowym, uprawa pozostająca na danym obszarze najdłużej. Kod 2: Uprawy mieszane nienawadniane Uprawy uprawiane przez jakiś czas razem na tym samym gruncie, gdzie każda z nich normalnie składa się na znaczny plon w trakcie roku obrachunkowego. Łączny obszar podzielony jest między te uprawy proporcjonalnie do obszaru faktycznie zajmowanego przez każdą z nich. Kod 3: Uprawy sukcesywne nienawadniane (poplony) Uprawy uprawiane w dalszej kolejności podczas roku obrachunkowego na danym obszarze, nie traktowane jako rośliny uprawiane w plonie głównym. Kod 6: Kod 7: Nawadniane uprawy główne lub mieszane Nawadniane poplony Uprawa jest uważana za nawadnianą, gdy woda jest dostarczana w sposób inny niż naturalny. Te dwa rodzaje upraw wykazuje się, o ile informacje ich dotyczące dostępne są w księgach gospodarstwa. B. Uprawy w ogrodach towarowych i kwiaty Kod 4: Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych (patrz pozycja 137) oraz kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej (patrz pozycja 140).

C. Uprawy pod osłonami Kod 5: Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 138), oraz kwiaty i rośliny ozdobne (roczne lub wieloletnie) uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 141), uprawy wieloletnie pod osłonami (patrz pozycja 156). Jeżeli konieczne, także pozycje 143, 285 i 157.

L 385/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

D. Uprawy na gruntach odłogowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003. Kod 8: Kod 9: Uprawy nienawadniane na gruntach odłogowanych Uprawy nawadniane na gruntach odłogowanych

E. Rośliny energetyczne Kod 10: Rośliny energetyczne (art. 88 do 92 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003)

Dane brakujące (kolumna 3) Kod 0: Kod 1: Kod 0 wprowadza się gdy wszystkie dane są dostępne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 7 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 85 z 200429.12.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

 • Dz. U. L385 - 74 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 51 z 200429.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 30 z 200429.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 28 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.