Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 8

— pozycja 470: liczba uprawnień, — pozycja 499: brak wpisu. Podatki, dodatkowe opłaty wyrównawcze (kolumna 10) Wprowadzić tylko raz, kolumna 2 = 2. Pozycja 401: dodatkowe opłaty wyrównawcze do mleka z tytułu produkcji w danym roku obrachunkowym, w innych przypadkach - zapłacona kwota. W przypadku kwoty przy braku płatności należy wprowadzić »0«.”. 7) Dział M. otrzymuje następujące brzmienie: „M. DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DO POWIERZCHNI LUB PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999 i (WE) nr 1782/2003 (pozycje 600–680 i 700–772) (*) 600. Płatności obszarowe zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 1251/1999 i (WE) nr 1782/2003. Łączną kwotę płatności obszarowych wykazuje się także w tabeli J, kod 600. Obejmuje ona także płatności obszarowe w odniesieniu do gruntów odłogowanych. Szczegóły pozycji 600: Pozycje 621–638 są wprowadzane dla upraw nawadnianych jedynie wtedy, gdy podlegają one specjalnemu traktowaniu w ramach krajowego planu regionalizacji. W takiej sytuacji, obszarów i płatności nie wykazuje się w pozycjach 601–618. Jeżeli obszary nawadniane nie są traktowane w sposób szczególny w ramach krajowego planu regionalizacji, wykazuje się je w pozycjach 601–618. 601. Płatności obszarowe dla gruntów nienawadnianych Suma pozycji 602–618. Należy podać informacje dla różnych podpozycji, przynajmniej w przypadku gdy Państwo Członkowskie przewidziało w swoim planie regionalizacji różne systemy rekompensat (ze względu na plon referencyjny, wypłaconą jednostkową kwotę pomocy, cały kwalifikujący się obszar) dla różnych kwalifikujących się upraw. 602. Płatności obszarowe dla zbóż 603. Płatności obszarowe dla roślin oleistych 604. Płatności obszarowe dla roślin wysokobiałkowych 605. Płatności obszarowe dla zbóż na kiszonkę 606. Płatności obszarowe dla kukurydzy ziarnistej 607. Dopłaty obszarowe dla kukurydzy na kiszonkę 608. Dodatki do płatności obszarowych dla pszenicy durum na obszarach o produkcji tradycyjnej lub na obszarach objętych specjalną pomocą, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/99 i rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. 609. Płatności obszarowe dla pozostałych roślin uprawnych 611. Płatności obszarowe dla trawy na kiszonkę 612. Płatności obszarowe dla lnu uprawianego na włókno 613. Płatności obszarowe dla konopi uprawianych na włókno 614. Premia z tytułu roślin wysokobiałkowych (jeśli nieujęta w pozycji 604) 618. Specjalna premia jakościowa z tytułu pszenicy durum (jeśli nieujęta w pozycji 608)

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/17

621. Płatności obszarowe dla gruntów nawadnianych Suma pozycji 622–633. Należy podać informacje dla różnych podpozycji, przynajmniej w przypadku, gdy Państwo Członkowskie przewidziało w swoim planie regionalizacji różne systemy rekompensat (ze względu na plon referencyjny, wypłaconą kwotę wsparcia, cały kwalifikujący się obszar) dla różnych kwalifikujących się upraw. 622. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw zbożowych 623. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw roślin oleistych 624. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw roślin wysokobiałkowych 625. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw zbóż na kiszonkę 626. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw kukurydzy ziarnistej 627. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw kukurydzy na kiszonkę 628. Dodatek do płatności obszarowych na nawadniane uprawy pszenicy durum na obszarach o produkcji tradycyjnej lub na obszarach objętych specjalną pomocą, zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1251/1999 i rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003. 629. Płatności obszarowe dla innych nawadnianych roślin uprawnych 632. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw lnu uprawianego na włókno 633. Płatności obszarowe dla nawadnianych upraw konopi uprawianych na włókno 634.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 85 z 200429.12.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

 • Dz. U. L385 - 74 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 51 z 200429.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 30 z 200429.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 28 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.