Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 74

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 74

Strona 1 z 9
L 385/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/915/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 26 ust. 4,

Ponieważ stosowanie standardowych klauzul umownych do międzynarodowego przekazywania danych jest dobrowolne, gdyż klauzule te stanowią jedną z kilku możliwości zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego na mocy dyrektywy 95/46/WE, zatem przekazujący dane ze Wspólnoty oraz odbierający dane w państwach trzecich mogą wybrać dowolny pakiet standardowych klauzul umownych tudzież skorzystać z innej podstawy prawnej transferu danych. Jednakże ponieważ każdy pakiet jako całość stanowi model, przekazującym dane nie powinno zezwalać się na zmianę tych pakietów tudzież w jakikolwiek sposób ich łączyć, całkowicie lub częściowo.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ułatwienia przepływu danych ze Wspólnoty jest pożądane, aby administratorzy danych mieli możliwość globalnego przekazywania danych w ramach jednego pakietu zasad ochrony danych. Wobec braku globalnych norm ochrony danych ważnym narzędziem umożliwiającym przekazywanie danych osobowych ze wszystkich Państw Członkowskich w ramach wspólnego pakietu zasad są standardowe klauzule umowne. W związku z powyższym decyzja Komisji 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE (2) ustanawia modelowy pakiet standardowych klauzul umownych, gwarantujący właściwy poziom ochrony transferu danych do państw trzecich.

(4)

Standardowe klauzule umowne przedłożone przez organizacje przedsiębiorców mają na celu zwiększenie wykorzystywania klauzul umownych przez operatorów poprzez takie mechanizmy, jak bardziej elastyczne wymagania kontrolne czy bardziej szczegółowe zasady dotyczące prawa dostępu.

(5)

(2)

Od czasu przyjęcia tej decyzji zgromadzono wiele nowych doświadczeń. Ponadto koalicja zrzeszeń przedsiębiorców (3) zgłosiła pakiet alternatywnych standardowych klauzul umownych mający zapewnić taki poziom ochrony danych jak ustanowiony pakietem standardowych klauzul umownych na mocy decyzji 2001/497/WE, aczkolwiek przy użyciu odmiennych mechanizmów.

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.95, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1883/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, str. 19. (3) Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), Japońska Rada Biznesu w Europie (JBCE), Europejskie Stowarzyszenie Producentów Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (EICTA), Komitet UE Amerykańskiej Izby Handlowej w Belgii (Amcham), Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego (CBI), Międzynarodowy Okrągły Stół Firm Branży Komunikacyjnej (ICRT) oraz Europejska Federacja Stowarzyszeń Marketingu Bezpośredniego (FEDMA).

Ponadto obecnie przedłożony pakiet zawiera alternatywę dla systemu odpowiedzialności solidarnej przewidzianego w decyzji 2001/497/WE, tj. system odpowiedzialności oparty na zobowiązaniu należytej staranności, gdzie przekazujący i odbierający dane za naruszenia zobowiązań umownych, których się dopuszczą, będą odpowiedzialni, każdy z osobna, wobec osób, których te dane dotyczą; przekazujący dane ponosi ponadto odpowiedzialność za niepodjęcie odpowiednich działań w celu ustalenia, czy importer danych może spełnić swoje zobowiązania prawne wynikające z tych klauzul (culpa in eligendo – wina w wyborze), a osoba, której dane dotyczą może podjąć kroki przeciwko przekazującemu dane w związku z wyżej opisanym niepodjęciem działań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 85 z 200429.12.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 51 z 200429.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 30 z 200429.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 28 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 7 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.