Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 85

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20)

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 85

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/85

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/13 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/20) (2004/916/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 23,

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2004/13 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1. tytuł otrzymuje brzmienie:

(1)

Klienci, którym na mocy wytycznych EBC/2004/13 (1) mogą być świadczone usługi zarządzania rezerwami w ramach Eurosystemu to państwa pozaunijne (nienależące do UE), nienależące do UE banki centralne lub władze prowadzące politykę pieniężną, jak również organizacje międzynarodowe.

„Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych i państw znajdujących się poza strefą euro oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13).”;

2. w artykule 1 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń oraz dokonaną pogłębioną ocenę, Rada Prezesów uznaje za wskazane poszerzenie definicji klientów tak, aby obejmowała ona również Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro oraz ich krajowe banki centralne (KBC). W związku z powyższym wytyczne EBC/2004/13 powinny zostać odpowiednio zmienione.

a) pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

(3)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

(1) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego 2004/546/WE (Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 68).

„ »wszystkie typy operacji bankowych« obejmuje świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz banków centralnych i krajów znajdujących się poza strefą euro jak również dla organizacji międzynarodowych w związku z zarządzaniem rezerwami takich banków centralnych, państw lub organizacji międzynarodowych,”;

L 385/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2004

b) czwarty akapit otrzymuje brzmienie: „ »klient« oznacza każde państwo (włączając w to każdą władzę publiczną lub jednostkę administracji publicznej), bank centralny lub władze prowadzące politykę pieniężną znajdujące się poza strefą euro, bądź każdą organizację międzynarodową, którym świadczone są przez członka Eurosystemu usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,”; c) ostatni akapit zostaje uchylony. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 22 grudnia 2004 r.

Artykuł 3 Adresaci Niniejsze wytyczne są adresowane do KBC Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro.

Frankfurt nad Menem, 16 grudnia 2004 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 385 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 87 z 200429.12.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2004 z dnia 29 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu płatności jednolitych przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L385 - 74 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie wprowadzenia alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5271) (1)

 • Dz. U. L385 - 60 z 200429.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w sprawie żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4560) (1)

 • Dz. U. L385 - 55 z 200429.12.2004

  Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (1)

 • Dz. U. L385 - 51 z 200429.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 50 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie terminu zastosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne tym, które zostały określone w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 43 z 200429.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L385 - 30 z 200429.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiająca środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L385 - 28 z 200429.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym dyrektywą Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek i towarzyszącego jej Protokołu ustaleń

 • Dz. U. L385 - 24 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2256/2004 z dnia 14 pażdziernika 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Egiptu, Malty i Cypru oraz dotyczące ilości referencyjnych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzących z Malty i Cypru

 • Dz. U. L385 - 22 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2255/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie dowodu zakończenia formalności celnych przy przywozie cukru do państw trzecich, przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

 • Dz. U. L385 - 20 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2254/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L385 - 7 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2253/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie formatu sprawozdania z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L385 - 1 z 200429.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.