Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 387 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów atlantyckiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4032)

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 387 POZ 1

Strona 1 z 39
29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 387/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów atlantyckiego regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4032) (2004/813/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJKSICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust.2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Informacje te obejmują aktualną i precyzyjną mapę terenu proponowanego przez zainteresowane Państwo Członkowskie, nazwę terenu, lokalizację i wielkość, a także dane uzyskane poprzez zastosowanie kryteriów wymienionych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG. Na podstawie projektu wykazu sporządzonego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich, który to projekt określa także tereny, na których znajdują się priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, powinien zostać przyjęty wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty. Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk naturalnych oraz gatunków ciągle ewoluuje, co jest wynikiem nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG; w związku z powyższym ocena i wybór terenów na poziomie wspólnotowym zostały dokonane na podstawie najodpowiedniejszych dostępnych obecnie informacji. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, „aby sporządzić projekt wykazu terenów o znaczeniu dla Wspólnoty, mogący prowadzić do stworzenia spójnej europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów ochrony, Komisja musi posiadać wyczerpujący wykaz terenów, które na poziomie krajowym mają odpowiednie znaczenie ekologiczne z punktu widzenia celu dyrektywy o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. (…) Ponadto tylko w taki sposób możliwa jest realizacja celu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy, zachowania lub odtworzenia tych typów siedlisk naturalnych oraz siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu, który może przekraczać jedną lub więcej granic wewnętrznych Wspólnoty” (3).

(5)

Atlantycki region biogeograficzny, określony w art. 1 lit. c) ppkt iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje całe terytorium Irlandii, Niderlandów i Zjednoczonego Królestwa, a także część terytorium Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii, jak oznaczono na mapie biogeograficznej, zatwierdzonej dnia 23 października 2000 r. przez Komitet ds. Siedlisk Przyrodniczych, ustanowiony na mocy art. 20 tejże dyrektywy. W okresie od marca 2002 r. do lipca 2004 r. zainteresowane Państwa Członkowskie przekazały Komisji, zgodnie z art.4 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG, wykazy terenów tego regionu, proponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 tejże dyrektywy. Wykazom proponowanych terenów towarzyszyły informacje o każdym terenie, dostarczone na formularzach ustalonych decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (2).

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, str. 1.

(3) Wyrok z dnia 11 września 2001 w sprawie C-71/99, „Komisja Europejska przeciw Republice Federalnej Niemiec”, Zb. Orz. str. I-5811, pkt 27 i 28.

L 387/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(10)

29.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 387 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.