Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 388 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 388 POZ 1

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 388/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (2004/896/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone i z zastrzeżeniem możliwości zawarcia Protokołu w terminie późniejszym, powinien on zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w powiązaniu z art. 300 ust. 2, akapit pierwszy zdanie drugie,

(3)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu z dnia 16 kwietnia 2003 r., w szczególności jego art. 2 ust. 3,

Części Protokołu odnoszące się do Wspólnoty powinny być stosowane na zasadzie tymczasowości, począwszy od dnia przystąpienia do czasu zakończenia procedur niezbędnych dla jego formalnego zawarcia,

uwzględniając Akt Przystąpienia załączony do Traktatu o Przystąpieniu, w szczególności jego art. 6 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając wniosek Komisji, Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby (osób) umocowanej(-ych) do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 29 września 2003 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, do prowadzenia negocjacji z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

L 388/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

29.12.2004

Do czasu wejścia w życie Protokołu, jego części odnoszące się do Wspólnoty są stosowane tymczasowo, począwszy od dnia 1 maja 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 388 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L388 - 3 z 200429.12.2004

    Protokół Do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L388 - 2 z 200429.12.2004

    Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.