Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 388 POZ 3

Tytuł:

Protokół Do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 388 POZ 3

Strona 1 z 62
L 388/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ

29.12.2004

Do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, REPUBLIKA MALTY, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALII, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

29.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 388/7

zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, i

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,

zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej oraz Komisję Wspólnot Europejskich,

z jednej strony, oraz

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII,

z drugiej strony,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, a tym samym do Wspólnoty, w dniu 1 maja 2004 r.,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

(1)

Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (dalej zwany „Układem”) został podpisany w drodze wymiany listów w Luksemburgu dnia 9 kwietnia 2001 roku i wszedł w życie, 1 kwietnia 2004 roku.

(2)

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) został podpisany w Atenach, dnia 16 kwietnia 2003 r.

(3)

Na mocy art. 6 ust. 2 Aktu Przystąpienia, załączonego do Traktatu o Przystąpieniu, przystąpienie nowych Państw Członkowskich do Układu zostaje uzgodnione przez zawarcie Protokołu do Układu.

(4)

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Układu, przeprowadzono konsultacje celem zapewnienia, że przedstawione w niniejszym Układzie wzajemne interesy Wspólnoty oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii zostaną uwzględnione.

(5)

Zmiany do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, zwanej dalej „Umową przejściową”, przyjęte na mocy decyzji nr 1/2002 Rady Współpracy Wspólnota Europejska – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 30 stycznia 2002 r. o wprowadzeniu Wspólnych Deklaracji dotyczących Księstwa Andory i Republiki San Marino oraz poprawek do Protokołu 4 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, należy także wprowadzić do Układu.

(6)

Poprawki do Umowy przejściowej, przyjęte na mocy decyzji nr 2/2003 Rady Współpracy Wspólnota Europejska – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z dnia 22 grudnia 2003 r. wdrażającej dalszą liberalizację handlu produktami rolnymi i rybołówstwa, należy wprowadzić do Układu,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 388 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L388 - 2 z 200429.12.2004

    Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L388 - 1 z 200429.12.2004

    Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.