Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 1

Strona 1 z 4
30.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181 a ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Federalnej Jugosławii i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (4), którego celem jest wspieranie współpracy regionalnej i dlatego Chorwacja powinna nadal kwalifikować się do projektów i programów o regionalnym wymiarze. Decyzja 2004/648/WE (5). określa zasady, priorytety i warunki zawarte w Partnerstwie Europejskim z Chorwacją. Protokół Ustaleń w sprawie rozwoju Głównej Regionalnej Sieci Transportowej Europy Południowo-Wschodniej powinien ułatwić proces doboru priorytetowych środków na rzecz rozwoju ogólnoeuropejskiej sieci transportowej w okresie przedakcesyjnym. Wejście w życie rozporządzenia (WE, Euratom) 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6) wymaga dokonania pewnych dostosowań rozporządzeń w celu doprowadzenia terminologii i obecnych praktyk do zgodności z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Pomimo tego, iż nowe Państwa Członkowskie nie są wymienione w tym rozporządzeniu, to jednak art. 33 Aktu Przystąpienia z 2003 r. przewiduje zastosowanie rozporządzeń (WE) 3906/1989 i (WE) 1267/1999 dla tych Państw Członkowskich w okresie przejściowym. Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1419/2004 (7) oraz rozporządzenie (WE) nr 447/2004 (8), które stanowią podstawę prawną dla finansowania środków w ramach SAPARD na podstawie zobowiązań, które nie wygasły do dnia przystąpienia. Wszelkie decyzje Komisji, które mogą okazać się niezbędne do czasu sfinalizowania takich zobowiązań, a których podstawą nie mogą być dwa wyżej wymienione rozporządzenia, mogą nadal opierać się na rozporządzeniu (WE) nr 1268/1999, gdyż było ono w mocy przed zmianą tego rozporządzenia niniejszym rozporządzeniem.

Rada Europejska na swym posiedzeniu w Brukseli w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r. uznała Chorwację za kraj kandydujący do członkostwa i wezwała Komisję do przygotowania strategii przedakcesyjnej dla Chorwacji z uwzględnieniem niezbędnych instrumentów finansowych. W celu dostarczenia Chorwacji pomocy przedakcesyjnej stosowne jest uznanie tego kraju za beneficjenta na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3906/1989 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy gospodarczej dla niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Phare) (1), rozporządzenia Rady (WE) nr 1267/99 z dnia 21 czerwca ustanawiającego Instrument dla Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) (2) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (3) (SAPARD). Umowa o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Chorwacji, podpisana w dniu 29 października 2001 r., wymaga od Chorwacji w Tytule III aktywnego promowania współpracy regionalnej w Zachodnich Bałkanach. Regionalny wymiar wspólnotowej pomocy dla Zachodnich Bałkanów jest przedmiotem szczególnej uwagi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2666/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. (CARDS) w sprawie pomocy dla Albanii,

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

(9)

(4)

(1) Dz.U. L 375 z 23.12.1989, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 73. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004. (3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 28 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.