Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 34

Strona 1 z 2
L 389/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396) (2004/922/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 24 ust. 5 i 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

szych informacjach dotyczących wydatków rzeczywiście poniesionych przez zainteresowane Państwa Członkowskie. Należy zatem zmienić odpowiednio 2003/746/WE i 2003/848/WE. decyzje

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Decyzja Komisji 2003/746/WE z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wykazu programów zwalczania i monitorowania niektórych TSE kwalifikujących się do wkładu finansowego Wspólnoty w 2004 r. (2) wymienia programy monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) przedstawione Komisji przez Państwa Członkowskie i kwalifikujące się do wkładu finansowego Wspólnoty w roku 2004. Wspomniana decyzja określa także proponowany udział oraz maksymalną kwotę wkładu dla każdego programu. Decyzja Komisji 2003/848/WE z dnia 28 listopada 2003 r., zatwierdzająca programy zwalczania i monitorowania TSE w Państwach Członkowskich i w niektórych z przystępujących Państwach Członkowskich na rok 2004 i ustalająca poziom wkładu finansowego Wspólnoty (3), zatwierdza programy wymienione w decyzji 2003/476/WE oraz ustala maksymalne kwoty wkładu finansowego Wspólnoty. Decyzja 2003/848/WE stanowi, że Państwa Członkowskie przekazują Komisji comiesięczne sprawozdania z przebiegu realizacji programu. Analiza tych sprawozdań wskazuje, że niektóre Państwa Członkowskie nie wykorzystają w całości przyznanych im na rok 2004 środków, podczas gdy inne wydadzą więcej niż wynosi kwota, która została im przyznana. Wkład finansowy Wspólnoty do niektórych z tych programów powinien zatem zostać skorygowany. Należy dokonać ponownego rozdzielenia funduszy, przenosząc środki z programów realizowanych przez Państwa Członkowskie, które nie wykorzystują w pełni przyznanych im kwot, na rzecz tych, które kwoty te przekraczają. Rozdzielenie to powinno opierać się na najśwież-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2003/746/WE wprowadza się następujące zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W decyzji 2003/848/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 ust. 2 suma „745 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „383 000 EUR”; 2) w art. 6 ust. 2 suma „21 733 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „24 735 000 EUR”; 3) w art. 8 ust. 2 suma „6 283 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „6 401 000 EUR”; 4) w art. 10 ust. 2 suma „4 028 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „4 346 000 EUR”; 5) w art. 11 ust. 2 suma „1 675 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „1 789 000 EUR”; 6) w art. 12 ust. 2 suma „1 012 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „1 177 000 EUR”; 7) w art. 15 ust. 2 suma „7 726 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „4 269 000 EUR”; 8) w art. 17 ust. 2 suma „103 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „159 000 EUR”; 9) w art. 19 ust. 2 suma „353 000 EUR” zostaje zastąpiona sumą „399 000 EUR”;

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.9.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 269 z 21.10.2003, str. 24. (3) Dz.U. L 322 z 9.12.2003, str. 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 28 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.