Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 1

Tytuł:

Decyzja 2239/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/784/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 1

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 390/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJA 2239/2004/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/784/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

Mimo iż swobodny przepływ osób, towarów i usług jest zapisany w Traktacie, brak informacji na temat wielu różnic w krajowych przepisach z dziedziny prawa podatkowego i prawa pracy stanowi przeszkodę dla swobodnego przepływu towarów i usług audiowizualnych. Obserwatorium mogłoby wnieść pozytywny wkład, gromadząc i udostępniając wiedzę fachową i systematyczne informacje w dziedzinie prawa podatkowego, prawa pracy, ochrony praw autorskich i prawa ochrony konsumentów.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2003 r. w sprawie telewizji bez granic, która to rezolucja wezwała do sporządzenia rocznego raportu porównawczego na temat udostępniania telewizji cyfrowej osobom niepełnosprawnym, należy zwrócić się do Obserwatorium z prośbą o coroczne gromadzenie danych dotyczących poziomu usług telewizyjnych służących pomocy osobom niepełnosprawnym, takich jak napisy, opis dźwiękowy i język migowy, świadczonych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej lub Rady Europy.

(1)

W decyzji 1999/784/WE (4) Rada postanowiła, że Wspólnota powinna stać się członkiem Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego (zwanego dalej „Obserwatorium”) w celu wspierania jego działalności. Obserwatorium przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności wspólnotowego sektora audiowizualnego poprzez usprawnienie przekazywania informacji do tego sektora, w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, oraz do promowania bardziej przejrzystego obrazu rynku.

(5)

Uczestnictwo Wspólnoty w Obserwatorium polegające na wspieraniu jego działalności okazało się efektywne.

(2)

Multimedia i nowe technologie będą odgrywać coraz większą rolę w sektorze audiowizualnym. Obserwatorium mogłoby nadal odgrywać istotną rolę, jeżeli we właściwym czasie zostałyby wzmocnione jego możliwości w zakresie podążania za tymi nowymi osiągnięciami.

(6)

Należy kontynuować takie uczestnictwo przez okres potrzebny Obserwatorium do przyjęcia wytycznych dotyczących jego przyszłej działalności, począwszy od roku 2006.

(1) Dz.U. C 98 z 23.4.2004, str. 34. (2) Dz.U. C 241 z 28.9.2004, str. 15. (3) Opinia Parlametnu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. 4 ( ) Dz.U. L 307 z 2.12.1999, str. 61.

(7)

Decyzja 1999/784/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

L 390/2

PL PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

Artykuł Artykuł 5 decyzji 1999/784/WE otrzymuje brzmienie: „Artykuł 5 Niniejszą decyzję stosuje się do ostatniego dnia ostatniego miesiąca siódmego roku następującego po roku jej przyjęcia.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2004 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

A. NICOLAÏ

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L390 - 38 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

 • Dz. U. L390 - 24 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

 • Dz. U. L390 - 21 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich

 • Dz. U. L390 - 6 z 200431.12.2004

  Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

 • Dz. U. L390 - 3 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.