Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 21

Strona 1 z 2
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY NR 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r.

L 390/21

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a ust. 2,

demokratyzacją, przedłużone ramy finansowe w rozumieniu pkt 34 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (5), należy włączyć do niniejszego rozporządzenia w przedłużonym okresie obowiązywania programu, bez uszczerbku dla uprawnień władz budżetowych zdefiniowanych w Traktacie.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 976/1999 w sprawie procedur realizacji pomocy powinny być dostosowane do wymogów prawnych zawartych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6) przy realizacji Misji UE Obserwacji Wyborów.

(1)

Wspólnotowe działania na rzecz wspierania praw człowieka i demokratycznych zasad, przedstawione w komunikacie Komisji z dnia 8 maja 2001 r. skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat Roli Unii Europejskiej we wspieraniu praw człowieka i demokratyzacji w państwach trzecich (2) będą kontynuowane po roku 2004. Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/ 1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań współpracy rozwojowej, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności (3) oraz rozporządzenie (WE) nr 976/1999 (4) okazały się być właściwymi instrumentami prawnymi, umożliwiającymi Wspólnocie techniczne i finansowe wspieranie działań na rzecz praw człowieka i demokratyzacji w krajach rozwijających się oraz innych państwach trzecich w ramach dążenia do realizacji ogólnych celów w tej dziedzinie. Jednakże okres ważności tych rozporządzeń wygasa w dniu 31 grudnia 2004 r. Istnieje zatem konieczność przedłużenia tego okresu.

(4)

Ochrona finansowych interesów Wspólnoty oraz walka z nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami stanowią integralną część rozporządzenia (WE) nr 976/1999. W szczególności, porozumienia i umowy zawarte na mocy tego rozporządzenia powinny upoważniać Komisję do realizacji działań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (7).

(5)

(2)

Na podstawie wskaźnika finansowych kwot odniesienia zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 976/1999 oraz indykatywnych środków finansowych przewidzianych do 2006 r. na cele związane z prawami człowieka i

(6)

Działania niezbędne rozporządzenia (WE) zgodnie z decyzją 28 czerwca 1999 r. wania uprawnień Komisji (*);

do wprowadzenia w życie nr 976/1999 należy przyjąć Rady 1999/468/WE z dnia ustanawiającą warunki wykonywykonawczych przyznanych

(1) Opinia z dnia 16 grudnia 2004 r. dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284, z 31.10.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 8. 4 ( ) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L390 - 38 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

 • Dz. U. L390 - 24 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

 • Dz. U. L390 - 6 z 200431.12.2004

  Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

 • Dz. U. L390 - 3 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

 • Dz. U. L390 - 1 z 200431.12.2004

  Decyzja 2239/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/784/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.