Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 3

Strona 1 z 3
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 390/3

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2240/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179 ust. 1,

Przepisy rozporządzenia (WE) nr 975/1999 w sprawie procedur wprowadzania w życie wsparcia powinny być dostosowane do wymogów prawnych zawartych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) przy realizacji misji obserwacyjnych UE podczas wyborów. Ochrona interesów finansowych Wspólnoty oraz walka z nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami stanowią integralną część rozporządzenia (WE) nr 975/1999. W szczególności, porozumienia i umowy zawarte na mocy tego rozporządzenia powinny upoważniać Komisję do realizacji działań przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji prowadzonych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (5). Działania niezbędne do wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr 975/1999 powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6). Rozporządzenie (WE) nr 975/1999 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnotowe działania na rzecz wspierania praw człowieka i zasad demokratycznych, przedstawione w komunikacie Komisji z dnia 8 maja 2001 r. skierowanym do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat „Roli Unii Europejskiej we wspieraniu praw człowieka i demokratyzacji w państwach trzecich” będą kontynuowane po roku 2004. Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/ 1999 (2) okazało się być właściwym instrumentem prawnym umożliwiającym realizowanie wsparcia technicznego i finansowego Wspólnoty dla działań na rzecz praw człowieka i demokratyzacji w krajach rozwijających się oraz innych państwach trzecich w ramach dążenia do realizacji ogólnych celów w tej dziedzinie. Jednakże okres obowiązywania tego rozporządzenia wygasa w dniu 31 grudnia 2004 r. Istnieje zatem konieczność przedłużenia tego okresu.

(5)

(6)

(2)

Na podstawie stosunku ram finansowych zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 975/1999 do indykatywnych środków przeznaczonych na prawa człowieka i demokratyzację do roku 2006, niniejsze rozporządzenie ustanawia na cały okres obowiązywania programu ramy finansowe stanowiące dla władz budżetowych podczas rocznej procedury budżetowej główny punkt odniesienia, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3).

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 975/1999 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 2 dodaje się lit. h) w brzmieniu: „h) wspieranie wysiłków sprzyjających tworzeniu grup państw demokratycznych w ramach organów Narodów Zjednoczonych, wyspecjalizowanych agencji i organizacji regionalnych;”;

(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (5) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2. (6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L390 - 38 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

 • Dz. U. L390 - 24 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

 • Dz. U. L390 - 21 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich

 • Dz. U. L390 - 6 z 200431.12.2004

  Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

 • Dz. U. L390 - 1 z 200431.12.2004

  Decyzja 2239/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/784/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.