Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 6

Tytuł:

Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 6

Strona 1 z 10
L 390/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA NR. 2241/2004/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r.

31.12.2004

w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149 oraz 150, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Rezolucja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wspierania ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń (8) wzywała do podjęcia działań w celu zwiększenia przejrzystości w kształceniu zawodowym i szkoleniach, poprzez wprowadzenie i racjonalizację narzędzi i sieci informacyjnych, w tym połączenie istniejących instrumentów w jednolite ramy. Ramy takie powinny obejmować portfolio dokumentów o wspólnej nazwie i ze wspólnym logo wspierane przez odpowiednie systemy informacyjne i upowszechnianie przy wykorzystaniu długotrwałej akcji promocyjnej na poziomie europejskim i krajowym.

Zwiększenie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji ułatwi mobilność w celach kształcenia ustawicznego na terenie całej Europy, a tym samym będzie stanowić wkład w rozwój wysokiej jakości edukacji i szkoleń oraz ułatwi mobilność w celach zawodowych pomiędzy poszczególnymi krajami i sektorami. Plan działania w sprawie mobilności (4) zatwierdzony przez Radę Europejską na szczycie w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r. oraz zalecenie 2001/613/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie mobilności na obszarze Wspólnoty dla studentów, osób przechodzących szkolenie, wolontariuszy, nauczycieli i trenerów (5), zalecały upowszechnienie stosowania dokumentów w celu zapewnienia przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, mając na względzie stworzenie europejskiej przestrzeni kwalifikacji. Plan działania Komisji na rzecz umiejętności i mobilności wzywał do opracowania i wzmocnienia instrumentów wspierających przejrzystość i możliwość transferu kwalifikacji w celu ułatwienia mobilności w poszczególnych sektorach i pomiędzy nimi. Również Rada Europejska na szczycie w Barcelonie w dniach 15 i 16 marca 2002 r. wezwała do podjęcia dalszych działań w celu wprowadzenia instrumentów zwiększających przejrzystość dyplomów i kwalifikacji. Rezolucje Rady z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie umiejętności i mobilności (6) oraz z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie kształcenia ustawicznego (7) wzywają do bliższej współpracy w celu między innymi stworzenia ram dla przejrzystości i uznawania kwalifikacji w oparciu o istniejące instrumenty.

(2)

W ubiegłych latach opracowano wiele instrumentów, zarówno na poziomie Wspólnoty jak i na poziomie międzynarodowym, aby pomóc obywatelom europejskim w lepszym informowaniu o ich kwalifikacjach i kompetencjach przy poszukiwaniu pracy lub przy przyjmowaniu ich do systemów kształcenia. Obejmują one jednolity europejski format curriculum vitae (CV) zaproponowany w zaleceniu Komisji 2002/236/WE z dnia 11 marca 2002 r. (9), suplement do dyplomu zalecany w Konwencji w sprawie uznawania kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia wyższego w regionie Europy, przyjętej w Lizbonie w dniu 11 kwietnia 1997 r., dokument „Europass Szkolenie” ustanowiony na mocy decyzji Rady 1999/51/WE z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie promocji europejskich ścieżek kształcenia połączonego z pracą, w tym praktyk zawodowych (10), suplement do świadectwa i europejskie portfolio językowe opracowane przez Radę Europy. Jednolite ramy powinny obejmować te instrumenty.

(5)

Jednolite ramy powinny dawać możliwość włączania do nich w przyszłości innych dokumentów zgodnych z ich celem, po tym jak zostaną ustalone i będą działały struktury i procedury ich wprowadzania. W szczególności, jednolite ramy powinny zostać w późniejszym czasie poszerzone o instrument mający na celu rejestrowanie kompetencji jego posiadacza w dziedzinie technologii informacyjnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 390 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L390 - 38 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

 • Dz. U. L390 - 24 z 200431.12.2004

  Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

 • Dz. U. L390 - 21 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady nr 2242/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/1999 ustanawiające wymogi odnoszące się do wprowadzania w życie działań wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i umacniania demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w państwach trzecich

 • Dz. U. L390 - 3 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie (WE) nr 2240/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań współpracy na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności

 • Dz. U. L390 - 1 z 200431.12.2004

  Decyzja 2239/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 1999/784/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.