Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 393 POZ 1

Tytuł:

RozporzĄdzenie komisji (WE) NR 2237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR nr 32 oraz IFRIC 1 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 393 POZ 1

Strona 1 z 37
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 393/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR nr 32 oraz IFRIC 1

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 maja 2004 r. IASB wydała Interpretację IFRIC 1 „Zmiany w istniejących zobowiązaniach związanych z likwidacją, przywróceniem i podobnych”. Interpretacja zajmuje się sposobem, w jaki należy uwzględnić zmiany w istniejących zobowiązaniach związanych z likwidacją, przywróceniem i podobnych, będących w zakresie MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz uznanych za rezerwy w ramach MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”.

(5)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto pewne standardy oraz interpretacje międzynarodowe istniejące w dniu 1 września 2002 r. W dniu 17 grudnia 2003 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała zmienione Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) 32 „Instrumenty finansoweujawnianie i prezentacja” w ramach inicjatywy IASB ulepszenia piętnastu standardów na tyle wcześnie, aby mogły one być stosowane przez firmy przyjmujące MSR po raz pierwszy w 2005 r. Przeglądając MSR 32, IASB nie rozpatrywała ponownie zawartych w nim podstawowych podejść. MSR 32 ustanawia podstawowe zasady klasyfikacji instrumentów jako zobowiązania lub kapitał. Określając, czy instrument ma być sklasyfikowany jako zobowiązania czy kapitał, jednostka musi wziąć pod uwagę wszystkie warunki odpowiedniej umowy. IASB po rozmowach dwustronnych z przedstawicielami środowisk spółdzielczości oraz na wniosek Komisji poprosiła Międzynarodowy Komitet ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) o opracowanie interpretacji ułatwiającej stosowanie zmienionego MSR 32. Ostateczną interpretację, IFRIC 2 „Udziały członków w spółdzielniach i podobnych instrumentach” opublikowano w ostatecznej formie w dniu 25 listopada 2004 r. Data rozpoczęcia stosowania jest taka sama, jak dla MSR 32. IFRIC 2 zostanie złożony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską w najbliższym możliwym terminie w 2005 r.

(2)

Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, że zmienione MSR 32 „Instrumenty finansowe:ujawnianie i prezentacja” oraz Interpretacja IFRIC 1 „Zmiany w istniejących zobowiązaniach związanych z likwidacją, przywróceniem i podobnych” spełniają techniczne warunki przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, w szczególności wymóg służenia europejskiemu dobru publicznemu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1725/2003.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Regulacji w Rachunkowości,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 wprowadza się w następujące zmiany:

(1) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2236/2004 (Dz.U. L 392 z 31.12.2004, str. 1).

1.

Dodaje się tekst Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) 32 „Instrumenty finansoweujawnianie i prezentacja” zamieszczony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 393 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.