Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 1

Strona 1 z 7
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 395/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Oczekując na podpisanie i wejście w życie nowej umowy należy ustanowić limity ilościowe na rok 2005.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji,

Zważywszy, że warunki będące podstawą ustalenia limitów ilościowych na rok 2004 pozostają bez zmian, właściwe jest określenie limitów ilościowych na rok 2005 na tym samym poziomie co na rok 2004, jednak uwzględniając przy tym w pełni rozszerzenie UE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Art. 17 ust.1 Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Republiką Kazachstanu stanowi (1), że handel niektórymi wyrobami stalowymi podlega szczegółowej umowie w sprawie ustaleń ilościowych.

Konieczne jest zapewnienie środków zarządzania tym systemem we Wspólnocie w taki sposób, aby ułatwić wprowadzenie w życie nowej umowy, przewidując jak najwięcej podobnych postanowień.

(8) (2)

Obecna umowa dwustronna między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) i rządem Republiki Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi zawarta dnia 22 lipca 2002 r. (2) wygasa z dniem 31 grudnia 2004 r.

Należy zapewnić, aby pochodzenie odnośnych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

(9) (3)

Z chwilą wygaśnięcia Traktatu EWWiS Wspólnota przejęła międzynarodowe zobowiązania EWWiS, a środki odnoszące się do handlu z państwami trzecimi podlegają kompetencji Wspólnoty w ramach jej polityki handlowej.

Wyrobów umieszczanych w wolnym obszarze celnym lub przywożonych na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, wywozu tymczasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie należy zaliczać na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

(4)

Jak wskazują wstępne ustalenia, obie strony wyrażają zamiar zawarcia nowej umowy na rok 2005 i lata kolejne.

(10)

(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, str. 3. (2) Dz.U. L 222 z 19.8.2002, str. 19.

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu wprowadzenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

L 395/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

(11)

W celu zapewnienia, by nie przekraczano ustalonych limitów ilościowych, konieczne jest stworzenie procedury zarządzającej, w ramach której właściwe władze Państw Członkowskich wystawiają pozwolenia jedynie po uprzednim potwierdzeniu ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych.

3. Uprawniony przywóz zostanie zaliczony na poczet limitów ilościowych ustanowionych na rok, w którym następuje wysyłka wyrobów z kraju wywozu. Uznaje się, że wysyłka wyrobów ma miejsce w dniu, w którym są one załadowane na środki transportu służące wywozowi.

Artykuł 3

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Republiki Kazachstanu wymieniowych w załączniku I.

1. Limity ilościowe, o których mowa w załączniku V, nie mają zastosowania do wyrobów umieszczonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym lub też przywożonych na mocy uzgodnień dotyczących składów celnych, przywozu czasowego bądź w celu uszlachetniania czynnego (system zawieszeń).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L395 - 70 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. L395 - 68 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L395 - 56 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L395 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L395 - 20 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.