Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 20

Strona 1 z 8
L 395/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (8)

Należy zapewnić, aby pochodzenie przedmiotowych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(9)

uwzględniając wniosek Komisji,

Wyrobów umieszczanych w wolnym obszarze celnym lub przywożonych na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, wywozu czasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie należy zaliczać na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(10) (1)

Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Ukrainą (1) stanowi, że handel niektórymi wyrobami stalowymi podlega przepisom odrębnej umowy w sprawie ustaleń ilościowych.

(11)

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu wprowadzenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(2)

Poprzednia Wspólnotą w sprawie wygasła 31

umowa dwustronna między Europejską Węgla i Stali (EWWiS) i rządem Ukrainy handlu niektórymi wyrobami stalowymi grudnia 2001 r.

W celu zapewnienia, aby nie przekraczano ustalonych limitów ilościowych, konieczne jest stworzenie procedury zarządzającej, w ramach której właściwe władze Państw Członkowskich wystawiają pozwolenia po potwierdzeniu ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych.

(3)

Z chwilą wygaśnięcia Traktatu, Wspólnota przejęła międzynarodowe zobowiązania EWWiS, a środki odnoszące się do handlu z państwami trzecimi podlegają kompetencji Wspólnoty w ramach jej polityki handlowej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(4)

Jak wskazują wstępne ustalenia, obie strony wyrażają zamiar zawarcia nowej umowy na rok 2005 i lata kolejne.

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2005 r. w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Ukrainy.

(5)

Oczekując na podpisanie i wejście w życie nowej umowy należy ustanowić limity ilościowe na rok 2005.

2. Wyroby stalowe klasyfikuje się według grup, określonych w załączniku I.

(6)

Zważywszy, że warunki będące podstawą ustalenia limitów ilościowych na rok 2004 pozostają bez zmian, właściwe jest określenie limitów ilościowych na rok 2005 na tym samym poziomie co na rok 2004, jednak uwzględniając przy tym w pełni rozszerzenie UE.

3. Klasyfikacja wyrobów wymienionych w załączniku I jest oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2).

(7)

Konieczne jest zapewnienie środków zastosowania tego systemu w ramach Wspólnoty w taki sposób, aby ułatwić wprowadzenie w życie nowej umowy, przewidując jak najwięcej podobnych postanowień.

4. Pochodzenie wyrobów, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

(2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str.5).

(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 395/21

Artykuł 2 1. Przywóz do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku 1, pochodzących z Ukrainy podlega limitom ilościowym ustanowionym w załączniku V. Wprowadzanie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów określonych w załączniku I, pochodzących z Ukrainy podlega obowiązkowi okazania świadectwa pochodzenia, ustanowionego w załączniku II i pozwolenia na przywóz wystawionego przez władze Państwa Członkowskiego zgodnie z przepisami art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L395 - 70 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. L395 - 68 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L395 - 56 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L395 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L395 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.