Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 38

Strona 1 z 8
L 395/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (8)

Należy zapewnić, aby pochodzenie odnośnych wyrobów było sprawdzane i w tym celu ustala się odpowiednie metody współpracy administracyjnej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(9)

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wyrobów umieszczanych w wolnym obszarze celnym lub przywożonych na mocy uregulowań dotyczących składów celnych, wywozu tymczasowego lub uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie należy zaliczać na poczet limitów ustalonych dla omawianych wyrobów.

(1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Federacją Rosyjską z drugiej strony (1) stanowi że handel niektórymi wyrobami stalowymi podlega przepisom specjalnej umowy w sprawie ustaleń ilościowych.

(10)

Skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz w celu wprowadzenia omawianych wyrobów do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(2)

Obecna umowa dwustronna między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) i rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi, zawarta dnia 9 lipca 2002 r (2). wygasa 31 grudnia 2004 r.

(11)

W celu zapewnienia, by nie przekraczano ustalonych limitów ilościowych, konieczne jest stworzenie procedury zarządzającej, w ramach której właściwe władze Państw Członkowskich wystawiają pozwolenia jedynie po uprzednim potwierdzeniu ze strony Komisji, że odpowiednie ilości pozostają dostępne w ramach przedmiotowych limitów ilościowych.

(3)

Z chwilą wygaśnięcia Traktatu EWWiS Wspólnota przejęła międzynarodowe zobowiązania EWWiS, a środki odnoszące się do handlu wyrobami stalowymi z państwami trzecimi podlegają kompetencji Wspólnoty w zakresie polityki handlowej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Jak wskazują wstępne ustalenia, obie strony wyrażają zamiar zawarcia nowej umowy na rok 2005 i lata kolejne. Oczekując na podpisanie i wejście w życie nowej umowy należy ustanowić limity ilościowe na rok 2005. Zważywszy, że warunki będące podstawą ustalenia limitów ilościowych na rok 2004 pozostają bez zmian, właściwe jest określenie limitów ilościowych na rok 2005 na tym samym poziomie co na rok 2004, jednak uwzględniając przy tym w pełni rozszerzenie UE. Konieczne jest zapewnienie środków zarządzania tym systemem we Wspólnocie w taki sposób, aby ułatwić wprowadzenie w życie nowej umowy, przewidując jak najwięcej podobnych postanowień.

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty wyrobów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej.

(5)

2. Wyroby stalowe klasyfikuje się według grup, tak jak podano w załączniku I.

(6)

3. Klasyfikacja wyrobów wymienionych w załączniku I jest oparta na Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 (3).

(7)

4. Pochodzenie wyrobów, o których mowa w ust. 1, określa się zgodnie z przepisami obowiązującymi we Wspólnocie.

(3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 5).

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3. (2) Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 54.

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 395/39

Artykuł 2 1. Przywóz do Wspólnoty wyrobów stalowych wymienionych w załączniku 1, pochodzących z Federacji Rosyjskiej podlega limitom ilościowym ustanowionym w załączniku V. Wprowadzenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów określonych w załączniku II, pochodzących z Federacji Rosyjskiej podlega obowiązkowi okazania świadectwa pochodzenia oraz pozwolenia na przywóz wystawianego przez władze Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L395 - 70 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. L395 - 68 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L395 - 56 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L395 - 20 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L395 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.