Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 56

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 56

Strona 1 z 13
L 395/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dowym”), środki te zostały przedłużone na następny okres pięcioletni rozporządzeniem (WE) nr 771/98 (6).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

2. Obecne dochodzenie

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

(4)

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

W następstwie opublikowania obwieszczenia o zbliżającym się wygaśnięciu obowiązujących środków antydumpingowych dotyczących węglika wolframu i stapianego węglika wolframu pochodzących z ChRL (7) 9 stycznia 2003 r. Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu związanego z wygaśnięciem środków od organizacji Eurometaux (dalej „wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 80 %, całkowitej produkcji we Wspólnocie; wniosek oparto na tym, iż wygaśnięcie środków prawdopodobnie spowodowałoby utrzymanie się lub ponowne wystąpienie dumpingu, a tym samym mogłoby spowodować szkodę dla przemysłu Wspólnoty.

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki (1)

(5)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2737/90 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe wynoszące 33 % na przywóz węglika wolframu i stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (dalej „ChRL”); decyzją 90/480/EWG (3) Komisja przyjęła zobowiązania dotyczące produktu podlegającego środkom podjęte przez dwóch głównych eksporterów.

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, iż istnieją wystarczające przesłanki dla wszczęcia postępowania przeglądowego, Komisja wszczęła dochodzenie, na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego (8).

3. Wniosek o przegląd tymczasowy (6)

(2)

W następstwie wycofania zobowiązań przez dwóch chińskich eksporterów, o których mowa, Komisja nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 2286/94 (4) tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz rozpatrywanych produktów.

Dnia 25 listopada 2003 r. Komisja otrzymała od wnioskodawcy wniosek o przegląd tymczasowy, złożony w imieniu producentów reprezentujących znaczną część całkowitej produkcji we Wspólnocie.

(7)

(3)

Rozporządzeniem (WE) nr 610/95 (5) Rada zmieniła rozporządzenie (EWG) nr 2737/90 i nałożyła na przywóz węglika wolframu i stapianego węglika wolframu ostateczne cło wynoszące 33 %; w rezultacie postępowania przeglądowego, które zostało wszczęte na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego (zwane dalej „poprzednim dochodzeniem przeglą-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 264 z 27.9.1990, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 610/95 (Dz.U. L 64 z 22.3.1995, str. 1). (3) Dz.U. L 264 z 27.9.1990, str. 59. (4) Dz.U. L 248 z 23.9.1994, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 82/95 (Dz.U. L 14 z 20.1.1995, str. 1). (5) Dz.U. L 64 z 22.3.1995, str. 1.

Wnioskodawca twierdził, że na rynku pojawił się nowy typ produktu, który ma takie same podstawowe własności fizyczne i chemiczne oraz przeznaczenie jak produkt, do którego odnoszą się obowiązujące środki dotyczące przywozu węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z ChRL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L395 - 70 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. L395 - 68 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L395 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L395 - 20 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L395 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.