Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 68

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 68

L 395/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA) (2004/925/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 28 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tetem Politycznym i Bezpieczeństwa, Specjalny Komitet może wydłużyć okres, podczas którego koszty wymienione w załączniku II ponoszone są przez ATHENĘ.”

b) dodaje się następujące ustępy:

W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/197/WPZiB (1) która przewiduje, że jej pierwszy przegląd odbędzie się przed końcem roku 2004. Przy przyjmowaniu wspólnego działania 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej UE w Bośni i Hercegowinie (2) Rada stwierdziła, że należy rozważyć kilka kwestii w nadchodzącym przeglądzie ATHENY. W związku z tym decyzja 2004/197/WPZiB powinna zostać zmieniona,

(2)

„6. Specjalny Komitet może zdecydować w indywidualnych przypadkach, że z powodu okoliczności szczególnych, pewne koszty dodatkowe, inne niż te, które są wyszczególnione w załączniku III - B, są uważane za koszty wspólne dla jednej danej operacji podczas jej aktywnej fazy.

(3)

7. Za pośrednictwem zarządcy Rada i Specjalny Komitet są informowane przez Państwa Członkowskie o uzgodnieniach co do wspólnego ponoszenia kosztów, w których partycypują, w kontekście operacji UE.”

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

2) W art. 21 ust. 3 dodaje się następujące zdanie: Artykuł 1 W decyzji 2004/197/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 14: 3) W art. 24 ust. 4 dodaje się następujące zdanie: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ponadto ATHENA ponosi wspólne koszty operacyjne wymienione w załączniku II w okresie od momentu zatwierdzenia koncepcji zarządzania kryzysami dla operacji do momentu mianowania dowódcy operacji. W szczególnych okolicznościach, po konsultacji z Komi(1) Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68. (2) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 10.

„Wnioski są uważane za zatwierdzone, o ile Specjalny Komitet nie zdecyduje inaczej do dnia 15 marca.”

„Jednakże gdy planuje się, że czas trwania operacji przekroczy sześć miesięcy, pozostała część wkładów płacona jest w ratach półrocznych. W takim przypadku pierwsza rata jest płacona w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia operacji; druga rata jest płacona do daty granicznej do ustalenia przez Specjalny Komitet stanowiący na wniosek zarządcy, uwzględniający potrzeby operacyjne. Specjalny Komitet może odejść od tych przepisów.”

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 395/69

4) W art. 28, istniejący tekst staje się ustępem 1 i dodaje się następujący ustęp: „2. Gdy płatność jest opóźniona o nie więcej niż dziesięć dni, odsetki nie są naliczane. Gdy płatność opóźniona jest o więcej niż dziesięć dni, naliczane są odsetki za cały okres zwłoki.” 5) W art. 29 dodaje się następujący ustęp: „6. Specjalny Komitet może zaaprobować zasady dotyczące realizacji wspólnych wydatków, które odchodzą od przepisów ust. 4 powyżej.” 6) W art. 38 dodaje się następujący ustęp: „8. Do dnia 31 marca każdego roku każde Państwo Członkowskie uczestniczące w operacji dostarcza zarządcy, gdzie stosowne poprzez dowódcę operacji, informacje w sprawie dodatkowych kosztów, jakie poniosło w związku z operacją podczas poprzedniego roku finansowego. Informacja to powinna być rozbita na główne pozycje wydatków. Zarządca dokonuje kompilacji tych informacji w celu przedstawienia Specjalnemu Komitetowi przeglądu kosztów dodatkowych operacji.”

7) W załączniku II pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „Dodatkowe koszty transportu i zakwaterowania, wymagane dla przeprowadzenia misji rozpoznawczych i przygotowania (w szczególności misji polegających na stwierdzeniu stanu rzeczy i zwiadowczych) sił zbrojnych do konkretnej unijnej operacji wojskowej.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L395 - 70 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. L395 - 56 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L395 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L395 - 20 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L395 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.