Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 13

Strona 1 z 3
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/13

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1255/96. Ponieważ niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 styczna 2005 r. powinno ono wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do pewnej liczby nowych produktów niewyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. zawieszającego czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa (1). Pewna liczba produktów, o których mowa w powyższym rozporządzeniu, powinna zostać wycofana z wykazu zawartego w załączniku, gdyż w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej lub z powodu konieczności zmiany wyszczególnienia w celu uwzględnienia postępu technicznego w zakresie tych produktów i trendów ekonomicznych na rynku. Produkty, których wyszczególnienie wymaga zmiany, powinny być traktowane jako nowe produkty.

Artykuł 1 Treść załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zmienia się w następujący sposób: 1) dodaje się produkty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) wykreśla się produkty, których kody są wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1241/2004 (Dz.U. L 238 z 8.7.2004, str. 1).

L 396/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego (%)

ex 2005 90 80

70

Pędy bambusa, przygotowane lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg Wyodrębnione białko sojowe, zawierające 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia Fosforan wapniowo-sodowy, o zawartości fluoru 0,005 % lub więcej, ale mniej niż 0,2 % wagowego suchego produktu bezwodnego do użytku w produkcji paszy (a) 5-nitro-1,2,4-trichlorobenzen 3-nitro-p-krezol 3′-chloropropiofenon Aluminium hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] N-metylo-2-(3,4-dimetoksyfenylo)etyloamina 3-amino-p-anisanilid N-{3-[3-(dimetylamino)prop-2-enoyl]fenylo}-N-etyloacetamid Tetrakis(4-metylopentan-2-oksymino)silan Izocyjanooctan etylowy Metylbis(4-metylopentano-2-oksymino)winylosilan (2-butylobenzofuran-3-yl) (4-hydroksy-3,5-dijodofenylo) keton 4-amino-1-metylo-3-propylopirazolo-5-karboksamid (2R)-4-Okso-4-[3-(trifluorometylo)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]= pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorofenylo)butylo-2-amonofosforanu monohydrat trans-4-hydroksy-L-prolina Pirolidyna Oblimersen sodowy (INNM) Powłoka antyodblaskowa, składająca się z modyfikowanego polimeru metakrylowego, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w octanie 2-metoksy-1-metyletylu i 1-metoksypropan-2-olu Powłoka antyodblaskowa, składająca się z kopolimeru hydroksystyrenu i metakrylanu metylu, modyfikowanego grupą chromoforową, zawierająca nie więcej niż 10 % masy polimeru, w postaci roztworu w 1-metoksypropan-2-olu i mleczanie etylu Powłoka antyodblaskowa, składająca się z amino-żywicy i modyfikowanej żywicy fenolowej, w postaci roztworu w 1-metoksypropan-2olu i mleczanie etylu, zawierająca 15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 24 % masy obu polimerów razem wziętych

0

ex 2106 10 20

10

0

ex 2309 90 99

20

0

ex 2904 90 85 ex 2908 90 00 ex 2914 70 00 ex 2919 00 90

30 40 50 30

0 0 0 0

ex 2922 29 00 ex 2924 29 95 ex 2924 29 95 ex 2928 00 90 ex 2929 90 00 ex 2931 00 95 ex 2932 99 85 ex 2933 19 90 ex 2933 59 95

15 75 95 70 20 84 20 20 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ex 2933 99 90 ex 2933 99 90 ex 2934 99 90 ex 3707 90 90

40 85 80 10

0 0 0 0

ex 3707 90 90

20

0

ex 3707 90 90

40

0

31.12.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L396 - 61 z 200431.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

 • Dz. U. L396 - 51 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

 • Dz. U. L396 - 49 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

 • Dz. U. L396 - 47 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L396 - 45 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

 • Dz. U. L396 - 42 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L396 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L396 - 36 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L396 - 35 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 34 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 32 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L396 - 30 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L396 - 28 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

 • Dz. U. L396 - 18 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

 • Dz. U. L396 - 4 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

 • Dz. U. L396 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2269/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.