Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 36

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 36

L 396/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2759/1999.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2759/1999 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (2), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1783/2003 (3), zawiera pewne przepisy, które nie mają bezpośredniego zastosowania do krajów będących beneficjentami na mocy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999. Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2759/1999 (4) nie może zatem dłużej odnosić się do wyżej wymienionego art. 26. Do art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2759/1999 należy zatem wprowadzić szczególne przepisy, w celu uwzględnienia sytuacji w odniesieniu do krajów ubiegających się o członkostwo.

1) artykuł 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 dotyczy wysokości wkładu Wspólnoty oraz intensywności pomocy. Ustęp 2 wymienionego artykułu podnosi pułap pomocy publicznej dla inwestycji w gospodarstwach rolnych, między innymi dla inwestycji dokonywanych przez młodych rolników i/lub w obszarach górskich. Terminy te powinny być określone zgodnie z zasadami stosowanymi w odniesieniu do Państw Członkowskich.

„1. Wsparcie może zostać przyznane na inwestycje przewidziane w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 dotyczące poprawy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, w tym produktów rybołówstwa, wymienionych w załączniku I do Traktatu. Produkty rolne, z wyłączeniem produktów rybołówstwa, muszą pochodzić z krajów ubiegających się o członkostwo lub ze Wspólnoty. Inwestycje na poziomie detalicznym są wykluczone ze wsparcia.

Wsparcie jest udzielane osobom ostatecznie odpowiedzialnym za finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach spełniających warunki, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2008/2004 (Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 12–13). (2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1). 3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 70. ( (4) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 51. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 775/2003 (Dz.U. L 112 z 6.5.2003, str. 9).

Jednakże, jeżeli minimalne normy dotyczące ochrony środowiska, warunków higieny i dobrostanu zwierząt wynikające z dorobku Wspólnoty zostały wprowadzone w chwili otrzymania wniosku, decyzja o przyznaniu pomocy zależy od spełnienia przez przedsiębiorstwo tych nowych norm do czasu zakończenia inwestycji.”;

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/37

2) artykuł 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Do celów stosowania art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999 stosuje się następujące definicje: a) »młodzi rolnicy« oznaczają rolników mających poniżej 40 roku życia w chwili podejmowania decyzji o przyznaniu wsparcia, posiadających właściwe kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

b) »obszary górskie« oznaczają obszary górskie według definicji w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999; c) »pomoc publiczna« oznacza wszelką taką pomoc udzielaną w ramach programu lub poza nim.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L396 - 61 z 200431.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

 • Dz. U. L396 - 51 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

 • Dz. U. L396 - 49 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

 • Dz. U. L396 - 47 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L396 - 45 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

 • Dz. U. L396 - 42 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L396 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L396 - 35 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 34 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 32 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L396 - 30 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L396 - 28 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

 • Dz. U. L396 - 18 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

 • Dz. U. L396 - 13 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

 • Dz. U. L396 - 4 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

 • Dz. U. L396 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2269/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.